Polityka prywatności E-MKA – TWOJE ZAKUPY

Korzystanie z naszych usług, wymaga przekazania nam danych, w tym danych osobowych. Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność, dlatego robimy wszystko by zapewnić ich ochronę i najwyższe bezpieczeństwo. Chcemy, aby każdy wiedział w jakim zakresie te dane są przetwarzane oraz miał nad nimi kontrolę.

Aby dowiedzieć się więcej prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. WPROWADZENIE

1.1. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka Prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane, w tym dane osobowe osób korzystających z Usługi, o której mowa w Regulaminie („Regulamin”).
1.2. Polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
1.3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polski System Korzyści spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000832262, NIP 5223180289, REGON 385710915, kapitał zakładowy w wysokości 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych i 00/100) (dalej „Administrator”).
1.4. Pozostałym sformułowaniom pisanym w Polityce Prywatności z wielkiej litery, które nie zostały zdefiniowane w punktach 1.1-1.3 powyżej, nadaje się znaczenie zgodne z definicją przyjętą w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności jest mowa o Użytkowniku, rozumie się przez to Użytkownika będącego osobą fizyczną.

2. JAKIE DANE GROMADZIMY?

2.1. Możesz zostać poproszony o podanie Twoich danych osobowych, w tym poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i uzupełnienie swojego profilu.
2.2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego to numer telefonu komórkowego, data urodzenia, adres e-mail, kod pocztowy.
2.3. Usługa posiada możliwość dokonywania ustawień Konta dla Użytkowników zalogowanych przez Aplikację. Ustawienia Konta dotyczą prywatnych danych, tj. istnieje możliwość uzupełnienia danych o imię, miejsce dostawy, jak również możliwość zmiany innych danych Użytkownika stosownych do wykorzystywanych przez niego funkcjonalności, a także wyrażenia zgody na komunikację marketingową na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego i adres mail. Podanie danych dodatkowych jest w pełni dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania z Usługi (z zastrzeżeniem usługi dostawy Towaru do domu, która wymaga podania miejsca dostawy).
2.4. Ponadto w przypadku Detalisty zbierane są dane osobowe, tj.: NIP, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, nazwa i adres sklepu Detalisty, godziny otwarcia sklepu Detalisty, zaś ich przekazanie następuje poprzez M/platform – w przypadku korzystania przez Detalistę z M/platform lub wypełnienie formularza rejestracyjnego – w przypadku Detalisty, który nie korzysta z M/platform.
2.5. W ramach realizacji Usługi dane Detalisty, o których mowa w pkt. 2.4 będą publikowane przez Usługodawcę w Aplikacji i Witrynie.
2.6. W toku korzystania z Usługi zbierane są następujące dodatkowe dane dotyczące Użytkownika: historia list zakupowych – dane o każdym produkcie umieszczonym przez Użytkownika w listach zakupowych, data, godzina, Punkt Handlowy, miejsce odbioru, wartość koszyka, najczęściej kupowane produkty, forma płatności, lokalizacja – położenie w stosunku do Punktu Handlowego, odwiedzane miejsca, zwyczaje zakupowe, logowanie, kliknięcia i ruch w Aplikacji, otwarcia powiadomień Push, producent, model i system operacyjny telefonu, adres IP. Z uwagi na konieczność spełnienia przez Administratora wymogów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), w tym w szczególności celem potwierdzenia, że Użytkownik jest pełnoletnim w rozumieniu art. 10 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), Użytkownik może zostać poproszony o podanie swojej daty urodzenia.
2.7. Niezależenie od powyższego, w toku korzystania z Usługi w zakresie Programu, Akcji lub Promocji gromadzimy także w przypadku:
2.7.1. Detalisty – Dane Transakcyjne, obejmujące dane związane ze sprzedażą Towarów wymienionych w Regulaminie lub Regulaminie Akcji, a także dane lokalizacyjne sklepu Detalisty oraz dane związane z identyfikacją Urządzenia Detalisty;
2.7.2. Klienta – dane umożliwiające uczestniczenie w Programie, Akcji lub Promocji, w szczególności informacje o Transakcjach, zebranych Punktach, Kuponach oraz Nagrodach, a także Kuponach Promocyjnych.
2.8. Podanie danych Użytkownika dotyczących lokalizacji – położenia w stosunku do Punktu Handlowego odwiedzanych miejsc jest dobrowolne natomiast pozostałe wymienione dane osobowe Użytkownika są niezbędne w celu świadczenia Usługi.
2.9. Za Twoją zgodą możemy również zbierać inne dane osobowe udostępnione przez Ciebie za pośrednictwem Aplikacji (np. imię lub nick). Podanie takich danych jest dobrowolne. Przez udostępnienie tych danych wyrażasz tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.
2.10. Jeżeli aktywnie nie wylogujesz się z Konta, Twoje Konto pozostaje aktywne pomimo opuszczenia Aplikacji, aby ułatwić powrót do Aplikacji w dowolnym momencie.
2.11. Jeżeli umieszczasz w Aplikacji jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), możesz to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
2.12. Jeżeli jesteś Sprzedawcą, to możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które Detalista przypisał do prowadzonego przez siebie Punktu Handlowego w zakresie numeru telefonu i identyfikatora Sprzedawcy.

3. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, korzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym obsługi Konta lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy, tj. do właściwej realizacji umowy na przystąpienie do Usługi, w tym obsługę usługi dostawy Towaru do domu poprzez przekazanie Detaliście danych Użytkownika w zakresie adresu dostawy, obsługę reklamacji, skarg, zgłoszeń, rozwiązywania problemów technicznych oraz kontaktu w celach związanych z wykonywaniem Usługi, profilowanie Użytkownika (innego niż Detalista lub Sprzedawca) oraz przekazywanie danych na rzecz podmiotów, które zleciły Organizatorowi obsługę i realizację Programu, będącym producentami lub dystrybutorami z branży FMCG, w celu skorzystania z dotyczących ich promocji w ramach Programu.
3.2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa), prowadzenia statystyk i analiz, w tym aktywności Użytkowników w Aplikacji i sposobu korzystania z Konta, służących weryfikacji jakości, optymalizacji oraz poszerzaniu zakresu oferowanych usług, a także w przypadku gromadzenia danych osobowych Sprzedawców. Dane oraz zachowania są także przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych przez Administratora.
3.3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, tj. w zależności od rodzaju udzielonej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu personalizacji Aplikacji (podanie imienia stanowi wyraźne działanie potwierdzające zgodę Uczestnika na przetwarzanie tych danych osobowych), dostarczania Ci informacji handlowych lub marketingowych drogą elektroniczną, telefoniczną, w formie wiadomości sms.

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

4.1. Dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat od chwili rozwiązania umowy na korzystanie z Usługi lub do chwili wniesienia sprzeciwu (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej). Wyjątkiem są dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przechowujemy je do chwili cofnięcia zgody, nie dłużej niż 5 lat.
4.2. Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

5. CZY UDOSTĘPNIAMY DANE PODMIOTOM TRZECIM?

5.1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym (podprzetwarzającym) dane osobowe w naszym imieniu i na nasze zlecenie (następujące podmioty przetwarzające (podprzetwarzające): Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ACCESSPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Profit Network Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, LINK Mobility Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ATM S.A z siedzibą w Warszawie, Amazon Web Services z siedzibą w Luksemburgu) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z nami, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Administratora.
5.2. Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
5.3. Twoje dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom zgodnie z Twoimi decyzjami podejmowanymi w toku korzystania z Usługi. Aplikacja umożliwia wykonanie obowiązku informacyjnego Detalisty wobec Klienta.
5.4. Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym działalność Administratora dotyczącą Aplikacji, w tym dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, agencjom marketingowym, instytucjom płatniczym, dostawcom usług consultingowych, prawnych, księgowych, windykacyjnych lub audytowych, podmiotom świadczącym usługi promocji sprzedaży, usługi badania rynku i opinii. Dane osobowe mogą̨ też zostać́ udostępnione podmiotom powiązanym organizacyjnie z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
5.5. Ponadto Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom, które zleciły Organizatorowi obsługę i realizację Programu, będącym producentami lub dystrybutorami z branży FMCG, wyłącznie w przypadku, gdy w Aplikacji rozpoczniesz zbieranie Punktów lub Kuponów Promocyjnych – począwszy od nabycia pierwszego Towaru danego podmiotu w ramach Programu. Każdy z takich podmiotów stanie się odrębnym Administratorem danych, jeżeli te dane zostaną mu udostępnione.
5.6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez nas poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

6. PROFILOWANIE

6.1. Jeżeli w Aplikacji rozpocząłeś zbieranie Punktów, to będziemy prezentować Ci Katalog Nagród dopasowany do Ciebie, co stanowi kluczową funkcjonalność Aplikacji, jest nierozerwalnie związane z Programem i niezbędne do realizacji zawartej umowy. Kupony będą dopasowywane do Twoich potrzeb w oparciu o następujące dane:
6.1.1. historię zakupów w Punktach Handlowych (w tym ilość i rodzaj nabywanych przez Ciebie Towarów oraz czas dokonania Transakcji);
6.1.2. sposób korzystania przez Ciebie z Aplikacji (w tym Twoje preferencje w zakresie Promocji lub Kuponów);
6.1.3. dane geolokalizacyjne Twojego urządzenia końcowego (jeżeli wyraziłeś zgodę za pośrednictwem urządzenia końcowego na dostęp Aplikacji do takich danych);
6.1.4. inne dane określone w pkt. 2.
6.2. Ponadto będziemy przygotowywać i dostarczać do Aplikacji Promocje dopasowane do Ciebie, co stanowi kluczową funkcjonalność Aplikacji. Promocje będą dopasowywane do Twoich potrzeb lub oczekiwań w oparciu o dane określone powyżej w pkt. 6.1.1-6.1.4.

7. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ODNIESIENIU DO PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH?

7.1. Przysługuje Ci prawo do:
7.1.1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu), a także prawo do wniesienia sprzeciwu. Realizacja powyższych praw jest uzależniona od przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
7.1.2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
7.2. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, z zastrzeżeniem przypadku, kiedy będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

8.1. Wszelkie zapytania lub żądania w zakresie opisanym powyżej możesz kierować do Administratora danych w postaci:
8.1.1. elektronicznej na adres poczty e-mail: iodo@system-korzysci.pl.
8.1.2. pisemnej na adres: Polski System Korzyści, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.

9. GEOLOKALIZACJA

Twoje dane obejmujące informację o lokalizacji są przetwarzane podczas każdorazowego zalogowania oraz każdorazowego uruchomienia Aplikacji, a także podczas korzystania przez Ciebie z funkcji wyszukiwania Punktów Handlowych w celu zlokalizowania Punktów Handlowych znajdujących się najbliżej Twojego aktualnego położenia. Podstawą przetwarzania danych jest zezwolenie Aplikacji na korzystanie z usług lokalizacji Twojego urządzenia końcowego. Zezwolenie może być w każdym momencie wycofane poprzez cofnięcie uprawnień Aplikacji w zakresie dostępu do informacji o lokalizacji.

10. POWIADOMIENIA TYPU PUSH

10.1. W przypadku wyrażenia zgody na komunikację marketingowa i handlową będziesz otrzymywał wiadomości w postaci komunikatów wyświetlanych na Twoim urządzeniu dotyczące korzystania z Usługi, w tym zmian statusu list zakupowych oraz dedykowanych dla Ciebie ofert i informacji handlowych.
10.2. Zezwolenie na otrzymywanie wiadomości typu Push możesz wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zezwolenia może nastąpić poprzez zmianę ustawień w Twoim urządzeniu.

11. POLITYKA COOKIES I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE

11.1. Polityka w sprawie plików cookies i innych podobnych technologii stanowi integralną część Polityki prywatności.
11.2. Pliki cookies są danymi informatycznymi, w tym niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których korzystasz z Aplikacji, a także innymi podobnymi technologiami (np. localStorage, AdID), służącymi podobnym celom, tj. odnotowywaniu, przechowywaniu informacji o Twojej aktywności w Aplikacji. W przypadku plików tekstowych, podczas każdej kolejnej wizyty są one wysyłane z powrotem do Aplikacji, z której zostały pobrane lub do innej, która rozpoznaje dany plik cookie. W takim przypadku, identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Aplikacji. W przypadku innych podobnych technologii, o których mowa powyżej, identyfikacja łączona jest z Twoimi danymi osobowymi.
11.3. Pliki cookies oraz inne podobne technologie są bezpieczne dla Twojego urządzenia końcowego. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Twojego urządzenia końcowego wirusów, innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.
11.4. Pliki cookies i inne podobne technologie są wykorzystywane w celu:
11.4.1. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Aplikacji;
11.4.2. świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji;
11.4.3. prezentowania treści multimedialnych za pośrednictwem Aplikacji;
11.4.4. dostosowania zawartości Aplikacji do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Aplikację, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
11.4.5. tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Aplikacji, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
11.5. W ramach Aplikacji stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
11.5.1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
11.5.2. stałe – są to pliki przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Ciebie.
11.6. Informujemy, że oprócz własnych plików cookies Administratora wykorzystujemy również pliki cookies podmiotów trzecich zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Aplikacji.
11.7. Informujemy, że wykorzystujemy inne podobne do plików cookies technologie podmiotów trzecich zamieszczane przez naszych partnerów, w szczególności wykorzystywane przez Apple App Store oraz Google Play, w tym Google Analytics i iCloud Analytics. Wykorzystywane one są w celu analizy sposobu korzystania z Aplikacji przez Użytkowników, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Aplikacji. Google i Apple nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji osób ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
11.8. W Aplikacji możesz uzyskać informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies i innych podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat dostępne jest także w Apple App Store oraz Google Play.

12. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH?

12.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
12.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
12.3. Administrator, w celu należytego wywiązywania się powyższych obowiązków i podejmowania działań dających gwarancję najwyższej ochrony, powołał Inspektora Ochrony Danych oraz Jego Zastępcę.

13. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

13.1. Z czasem oferta Usługi może ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy oraz wymogi prawne. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Korzystanie z Usługi po wejściu w życie takich zmian oznacza ich akceptację.