Polityka prywatności świadczenia usługi aplikacji „e-Mka – Twoje Zakupy” – wchodzi z dniem 12.08.2020

Korzystanie z naszych usług, wymaga przekazania nam danych, w tym danych osobowych. Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność, dlatego robimy wszystko by zapewnić ich ochronę i najwyższe bezpieczeństwo. Chcemy, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie te dane są przetwarzane oraz miał nad nimi kontrolę.

Aby dowiedzieć się więcej prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Wprowadzenie

 1. Niniejsza Polityka prywatności e-Mka – Twoje Zakupy („Polityka Prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane, w tym dane osobowe użytkowników Usługi, o której mowa w Regulaminie świadczenia usługi „e-Mka – Twoje Zakupy” („Regulamin”).
 2. Polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polski System Korzyści spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000832262, NIP 5223180289, REGON 385710915, kapitał zakładowy w wysokości 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych i 00/100) (dalej „Administrator”).
 4. Pozostałym sformułowaniom pisanym w Polityce Prywatności z wielkiej litery, które nie zostały zdefiniowane w punktach 1-1.3 powyżej, nadaje się znaczenie zgodne z definicją przyjętą w Regulaminie.

2. JAKIE DANE GROMADZIMY?

 1. Jako Użytkownik możesz zostać poproszony o podanie Twoich danych osobowych, w tym poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i uzupełnienie swojego profilu.
 2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego to numer telefonu komórkowego.
 3. Ponadto w przypadku Detalisty zbierane są dane osobowe, tj.: NIP, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, nazwa i adres sklepu Detalisty, godziny otwarcia sklepu Detalisty, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, zaś ich przekazanie następuje poprzez M/platform – w przypadku korzystania przez Detalistę z M/platform lub wypełnienie formularza rejestracyjnego – w przypadku Detalisty, który nie korzysta z M/platform.
 4. W ramach realizacji Usługi dane Detalisty, o których mowa w pkt. 3 będą publikowane przez Usługodawcę w Aplikacji i Witrynie.
 5. W toku korzystania z Usługi zbierane są następujące dodatkowe dane dotyczące Użytkownika: historia list zakupowych – dane, o każdym produkcie umieszczonym przez Użytkownika w listach zakupowych, data, godzina, Sklep, miejsce odbioru, wartość koszyka, najczęściej kupowane produkty, forma płatności, lokalizacja – położenie w stosunku do Sklepu, odwiedzane miejsca, zwyczaje zakupowe, logowanie, kliknięcia i ruch w Aplikacji, otwarcia powiadomień Push, producent, model i system operacyjny telefonu, adres IP. Z uwagi na konieczność spełnienia przez Administratora wymogów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), w tym w szczególności celem potwierdzenia, że Użytkownik jest pełnoletnim w rozumieniu art. 10 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), Użytkownik może zostać poproszony o podanie swojej daty urodzenia.
 6. Niezależenie od powyższego, w toku korzystania z Usługi w zakresie Programu gromadzimy także w przypadku:
  1. Detalisty – Dane Transakcyjne, obejmujące dane związane ze sprzedażą Towarów wymienionych w Regulaminie, a także dane lokalizacyjne sklepu Detalisty oraz dane związane z identyfikacją Urządzenia Detalisty;
  2. Klienta – dane umożliwiające uczestniczenie w Programie, w szczególności informacje o Transakcjach, zebranych Kuponach oraz Nagrodach;
 7. Podanie danych Użytkownika dotyczących lokalizacji – położenia w stosunku do Sklepu odwiedzanych miejsc jest dobrowolne natomiast pozostałe wymienione dane osobowe Użytkownika są niezbędne w celu świadczenia Usługi.
 8. Za Twoją zgodą jako Użytkownika możemy również zbierać inne dane osobowe udostępnione przez Ciebie za pośrednictwem Aplikacji (np. imię lub nick). Podanie takich danych jest dobrowolne. Przez udostępnienie tych danych wyrażasz tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.
 9. Jeżeli jako Użytkownik aktywnie nie wylogujesz się z Konta, Twoje Konto pozostaje aktywne pomimo opuszczenia Aplikacji, aby ułatwić powrót do Aplikacji w dowolnym momencie.
 10. Jeżeli jako Użytkownik umieszczasz w Aplikacji jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), możesz to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

3. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, korzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym obsługi Konta lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy, tj. do właściwej realizacji umowy na przystąpienie do Usługi, w tym obsługę reklamacji, skarg, zgłoszeń, rozwiązywania problemów technicznych oraz kontaktu w celach związanych z wykonywaniem Usługi.
  2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa), prowadzenia statystyk i analiz, w tym aktywności Użytkowników w Aplikacji i sposobu korzystania z Konta, służących weryfikacji jakości, optymalizacji oraz poszerzaniu zakresu oferowanych usług, a także w przypadku gromadzenia danych osobowych z subkont w Aplikacji. Dane oraz zachowania są także przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych przez Administratora.
  3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, tj. w zależności od rodzaju udzielonej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji handlowych lub marketingowych drogą elektroniczną, telefoniczną, w formie wiadomości sms oraz przekazywane partnerom handlowym Administratora w celach handlowych lub marketingowych.

 4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

  1. Dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat od chwili rozwiązania umowy na korzystanie z Usługi lub do chwili wniesienia sprzeciwu (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej). Wyjątkiem są dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przechowujemy je do chwili cofnięcia zgody, nie dłużej niż 5 lat.
  2. Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 5. CZY UDOSTĘPNIAMY DANE PODMIOTOM TRZECIM?

  1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu i na nasze zlecenie (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z nami, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą z ze strony Administratora.
  2. Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
  3. Twoje dane mogą zostać udostępnione innym użytkownikom Usługi, zgodnie z Twoimi decyzjami podejmowanymi w toku korzystania z Usługi. Aplikacja umożliwia wykonanie obowiązku informacyjnego Detalisty wobec Klienta.
  4. Twoje dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych. W Aplikacji masz możliwość zapoznania się z listą podmiotów trzecich oraz celami udostępniania danych.
  5. Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym działalność Administratora dotyczącą Aplikacji, w tym dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, agencjom marketingowym, instytucjom płatniczym, dostawcom usług consultingowych, prawnych, księgowych, windykacyjnych lub audytowych, podmiotom świadczącym usługi promocji sprzedaży, usługi badania rynku i opinii. Dane osobowe mogą̨ też zostać́ udostępnione podmiotom powiązanym organizacyjnie z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
  6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez nas poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjom zagranicznym, których członkiem jest Administrator, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celów określonych powyżej, w tym przechowywania Twoich danych w chmurze obliczeniowej, tj. za pomocą puli współdzielonych konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwerów, pamięci masowych, aplikacji, usług). Przekazanie danych do państw trzecich będzie mogło nastąpić, tylko jeżeli zostaną dopełnione wymogi przewidziane w art. 44 i nast. RODO.

6. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ODNIESIENIU DO PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH?

  1. Użytkownikom przysługuje prawo do:
   1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu), a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
   2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
  2. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, z zastrzeżeniem przypadku, kiedy będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

  1. Wszelkie zapytania lub żądania w zakresie opisanym powyżej możesz kierować do Administratora ochrony danych w postaci:
   1. elektronicznej na adres poczty e-mail: iodo@system-korzysci.pl.
   2. pisemnej na adres: Polski System Korzyści, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.

8. GEOLOKALIZACJA

Twoje dane obejmujące informację o lokalizacji są przetwarzane podczas każdorazowego zalogowania oraz każdorazowego uruchomienia Aplikacji, a także podczas korzystania przez Ciebie z funkcji wyszukiwania Sklepów w celu zlokalizowania Sklepów znajdujących się najbliżej Twojego aktualnego położenia. Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażana poprzez zezwolenie Aplikacji na korzystanie z usług lokalizacji Twojego urządzenia końcowego. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez cofnięcie uprawnień Aplikacji w zakresie dostępu do informacji o lokalizacji.

9. POWIADOMIENIA TYPU PUSH

  1. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości typu Push będziesz otrzymywał wiadomości w postaci komunikatów wyświetlanych na Twoim urządzeniu dotyczące korzystania z Usługi, w tym zmian statusu list zakupowych oraz dedykowanych dla Ciebie ofert i informacji handlowych. W tym celu Administrator będzie przetwarzał Twoje dane w postaci identyfikatora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu komunikacji z Użytkownikami.
  2. Zgodę na otrzymywanie wiadomości typu Push możesz wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez zmianę ustawień w Twoim urządzeniu.

10. POLITYKA COOKIES I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE

  1. Polityka w sprawie plików cookies i innych podobnych technologii stanowi integralną część Polityki prywatności.
  2. Pliki cookies są danymi informatycznymi, w tym niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których korzystasz z Aplikacji, a także innymi podobnymi technologiami (np. localStorage, AdID), służącymi podobnym celom, tj. odnotowywaniu, przechowywaniu informacji o Twojej aktywności w Aplikacji. W przypadku plików tekstowych, podczas każdej kolejnej wizyty są one wysyłane z powrotem do Aplikacji, z której zostały pobrane lub do innej, która rozpoznaje dany plik cookie. W takim przypadku, identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Aplikacji. W przypadku innych podobnych technologii, o których mowa powyżej, identyfikacja łączona jest z Twoimi danymi osobowymi.
  3. Pliki cookies oraz inne podobne technologie są bezpieczne dla Twojego urządzenia końcowego. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Twojego urządzenia końcowego wirusów, innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.
  4. Pliki cookies i inne podobne technologie są wykorzystywane w celu:
   1. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Aplikacji;
   2. świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji;
   3. prezentowania treści multimedialnych za pośrednictwem Aplikacji;
   4. dostosowania zawartości Aplikacji do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Aplikację, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
   5. tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Aplikacji, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
  5. W ramach Aplikacji stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
   1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
   2. stałe – są to pliki przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Ciebie.
  6. Informujemy, że oprócz własnych plików cookies Administratora wykorzystujemy również pliki cookies podmiotów trzecich zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Aplikacji.
  7. Informujemy, że wykorzystujemy inne podobne do plików cookies technologie podmiotów trzecich zamieszczane przez naszych partnerów, w szczególności wykorzystywane przez Apple App Store oraz Google Play, w tym Google Analytics i iCloud Analytics. Wykorzystywane one są w celu analizy sposobu korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Aplikacji. Google i Apple nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
  8. W Aplikacji możesz uzyskać informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies i innych podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat dostępne jest także w Apple App Store oraz Google Play.

11. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH?

  1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 12. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Z czasem oferta Usługi może ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy oraz wymogi prawne. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Korzystanie z Usługi po wejściu w życie takich zmian oznacza ich akceptację.