Jakie dane gromadzimy?

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego to imię, nazwisko oraz adres e-mail

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzamy przez okres 90 dni lub do chwili wniesienia sprzeciwu (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej).

Czy udostępniamy dane podmiotom trzecim?

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierającym działalność Administratora, w szczególności: podwykonawcom, partnerom, podmiotom świadczącym usługi informatyczne czy prawne. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu i na nasze zlecenie (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z nami, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Administratora. Dane osobowe mogą̨ też zostać́ udostępnione podmiotom powiązanym organizacyjnie z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez nas poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjom zagranicznym, których członkiem jest Administrator, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celów określonych powyżej, w tym przechowywania Twoich danych w chmurze obliczeniowej, tj. za pomocą puli współdzielonych konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwerów, pamięci masowych, aplikacji, usług). Przekazanie danych do państw trzecich będzie mogło nastąpić, tylko jeżeli zostaną dopełnione wymogi przewidziane w art. 44 i nast. RODO.

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, z zastrzeżeniem przypadku, kiedy będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.