Regulamin świadczenia usługi aplikacji „e-Mka – Twoje Zakupy” – wchodzi w życie z dniem 12.08.2020

1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:
1.1. „Adres do Doręczeń” – adres poczty elektronicznej (e-mail) Detalisty wskazany w Panelu Detalisty;
1.2. Aplikacja – aplikacja mobilna pod nazwą „e-Mka – Twoje Zakupy”, przeznaczona do zainstalowania na smartfonach, tabletach i innych urządzeniach posiadających system operacyjny Apple iOS lub Google Android, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z Usługi;
1.3. CCI – Comp Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000405829);
1.4. CPU – Comp Platforma Usług spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000763869);
1.5. Gastronom – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w branży tzw. HoReCa (branża hotelarska i gastronomiczna), który posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w rozumieniu art. 18 ust. 1 Ustawy o Wychowaniu oraz posiada zawartą z Organizatorem stosowną umowę na wydawanie Nagród w zamian za Kupony;
1.6. Dane Transakcyjne – dane rejestrowane przez Urządzenia zainstalowane w poszczególnych Punktach Handlowych, obejmujące dane Transakcji, dane lokalizacyjne oraz dane elektroniczne Urządzenia;
1.7. Detalista – podmiot prowadzący sprzedaż Towarów na rzecz Klientów – w tym w szczególności taki, który zawarł umowę ramową współpracy ze spółką pod firmą CCI dotyczącą korzystania przez Detalistę z M/platform, zaakceptował regulamin PromoPlus lub zawarł z CPU stosowną umowę dotyczącą wsparcia sprzedaży – korzystający z Usługi lub osoba fizyczna upoważniona do korzystania z funkcjonalności Aplikacji w pełnym zakresie w imieniu takiego podmiotu;
1.8. Dostawca Usługi Udostępnionej – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który zainteresowany jest świadczeniem usług, sprzedażą towarów lub praw na rzecz Detalistów lub Klientów lub umożliwieniem świadczenia usług przez Detalistów na rzecz osoby trzeciej, z wykorzystaniem M/platform, który zawarł z Detalistą lub CCI lub ich agentem stosowną umowę;
1.9. Klient – osoba fizyczna, która dokonuje odpłatnego nabycia Towarów w Punkcie Handlowym;
1.10. Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);
1.11. Konto – prowadzony dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) indywidualny zbiór zasobów, dostępny za pośrednictwem Aplikacji po dokonaniu rejestracji, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, w ramach którego Użytkownik jest w stanie wykonywać określone działania w ramach Serwisu;
1.12. Kupon – mający postać elektroniczną w ramach Aplikacji znak legitymacyjny upoważniający do Nagrody w ramach Programu; Kupon nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest elektroniczną kartą płatniczą i nie podlega wymianie na środki pieniężne;
1.13. M/platform – opracowane przez CCI rozwiązanie organizacyjne, w szczególności techniczno-informatyczne, będące integratorem Detalistów oraz producentów, dystrybutorów, franczyzodawców i innych podmiotów współpracujących z Detalistą;
1.14. Nagroda – przyznawana w ramach Programu przez Organizatora nagroda dla Uczestnika, którą Uczestnik może odebrać u Gastronoma;
1.15. Organizator – Usługodawca, jako podmiot odpowiedzialny za organizację Programu;
1.16. Panel Detalisty – rozwiązanie informatyczne umożliwiające Detaliście korzystanie z Usług Udostępnionych i zarządzanie funkcjonalnościami dostępnymi dla Detalisty w M/platform, prowadzone w postaci elektronicznej strony w sieci Internet przez lub na zlecenie CCI, dostępnej dla Detalisty pod adresem https://pd.mplatform.com.pl;
1.17. Pliki Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika lub inne podobne technologie (np. localStorage, AdID), służące podobnym celom, tj. odnotowywaniu, przechowywaniu informacji o aktywności Użytkowników w Serwisie;
1.18. Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem https://www.emkatwojezakupy.pl/nowa-polityka-prywatnosci , opisujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z Usługą i korzystaniem z Aplikacji lub SMS;
1.19. Prawo Autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.);
1.20. Program – prowadzony dla Uczestników program lojalnościowy, pozwalający na zbieranie przez Uczestników Kuponów w zamian za nabycie określonych Towarów u Detalisty i wymianę ich na Nagrody u Gastronoma;
1.21. PromoPlus – rozwiązanie organizacyjne, w szczególności techniczno-informatyczne, stanowiące własność CPU, umożliwiające Detalistom branie udziału w promocjach;
1.22. Punkt Handlowy oznacza miejsce prowadzenia przez będącego Użytkownikiem Detalistę działalności gospodarczej, w którym Detalista prowadzi sprzedaż Towarów dla Klientów, w tym miejsce prowadzenia przez Gastronoma działalności gospodarczej;
1.23. Push – powiadomienia z poziomu Aplikacji będące kanałem komunikacji pomiędzy Serwisem a Użytkownikami;
1.24. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usługi przez Usługodawcę; niniejszy regulamin stanowi Regulamin Usługi Udostępnionej;
1.25. Regulamin Usługi Udostępnionej – regulamin świadczenia danej Usługi Udostępnionej, udostępniony Detaliście w Panelu Detalisty albo przekazany Detaliście w postaci elektronicznej na Adres do Doręczeń albo udostępniony w formie pisemnej;
1.26. Serwis – wszystkie narzędzia służące do świadczenia Usługi wraz z ich oprogramowaniem;
1.27. SMS – krótka wiadomość tekstowa świadczona przez sieci telefonii komórkowej;
1.28. Sprzedawca – osoba fizyczna upoważniona przez Detalistę do korzystania z Usługi w imieniu i na rzecz Detalisty, w zakresie określonym Regulaminem;
1.29. Towar – rzecz ruchoma, prawo lub usługa zbywana na rzecz Klienta przez Detalistę w ramach jego działalności gospodarczej;
1.30. Transakcja – czynność zakupu przez Klienta od Detalisty Towaru, zarejestrowaną przez Urządzenie;
1.31. Uczestnik – Użytkownik będący Klientem, który w Aplikacji rozpoczął zbieranie Kuponów;
1.32. Usługa – świadczona na podstawie niniejszego Regulaminu przez Usługodawcę drogą elektroniczną usługa pod nazwą „e-Mka – Twoje Zakupy” – za pośrednictwem Aplikacji albo SMS – umożliwiająca Użytkownikom tworzenie i wymianę list zakupowych pomiędzy Użytkownikami i wzajemną komunikację, a także publikowanie informacji o Detaliście i prowadzonych przez niego Punktach Handlowych w Aplikacji lub Witrynie, uczestniczenie w Programie oraz korzystanie z dodatkowych funkcjonalności i usług na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i dokumentacji Aplikacji;
1.33. Usługa Udostępniona oznacza usługę świadczoną przez CCI lub przez Dostawcę Usługi Udostępnionej, udostępnioną Detaliście za pośrednictwem Platformy do korzystania lub do oferowania w imieniu Usługodawcy lub Dostawcy Usługi Udostępnionej lub usługę świadczoną przez Detalistę na rzecz CCI lub Dostawcy Usługi Udostępnionej przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy;
1.34. Usługodawca – Polski System Korzyści sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000832262, REGON 385710915, NIP 5223180289, kapitał zakładowy w wysokości 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych i 00/100);
1.35. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
1.36. Ustawa o Wychowaniu – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.);
1.37. Ustawa o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.);
1.38. Uwierzytelnienie – wpisanie prawidłowego loginu oraz hasła umożliwiających zalogowanie się do Konta lub inny sposób potwierdzenia tożsamości Użytkownika;
1.39. „Urządzenie” – ma znaczenie nadane temu wyrażeniu w regulaminie M/platform;
1.40. Użytkownik – Klient, Detalista lub Sprzedawca, który spełnia określone w Regulaminie warunki korzystania z Usługi i dokonał rejestracji za pośrednictwem Aplikacji lub SMS;
1.41. Witryna – prowadzona przez lub na zlecenie Usługodawcy strona internetowa pod adresem: https://emkatwojezakupy.pl/, umożliwiająca publikowanie danych o Detaliście i Punktach Handlowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz regulaminie Witryny;

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa:
2.1.1. rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
2.1.2. prawa i obowiązki Użytkowników dotyczące korzystania z Usługi.
2.2. Usługodawca na podstawie niniejszego Regulaminu świadczy Usługę polegającą na:
2.2.1. zapewnieniu Użytkownikom możliwości korzystania z Konta i jego funkcjonalności za pomocą Aplikacji lub SMS;
2.2.2. udostępnieniu Użytkownikom w Aplikacji informacji dotyczących Punktów Handlowych, w tym ich lokalizacji i oferty;
2.2.3. udostępnieniu użytkownikom Witryny informacji dotyczących Detalisty i prowadzonych przez niego Punktów Handlowych, w tym ich lokalizacji oraz godzin otwarcia;
2.2.4. prowadzeniu elektronicznych, interaktywnych list zakupowych;
2.2.5. możliwości kontaktu pomiędzy Klientem a Detalistą;
2.2.6. informowaniu o bieżącej ofercie promocyjnej Punktów Handlowych;
2.2.7. dostarczaniu Użytkownikom komunikatów bezpośrednio związanych z działaniem Usługi, w tym Push.
2.3. W ramach Usługi nie dochodzi do zawierania umów sprzedaży, ani uzgadniania wszystkich warunków takiej umowy pomiędzy Klientem a Detalistą. Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Detalistą zawierane są na warunkach odrębnie ustalonych przez Klienta i Detalistę, lub działającego w imieniu Detalisty Sprzedawcę. W ramach Usługi nie dochodzi do rozliczeń pomiędzy Klientem a Detalistą.
2.4. Usługi są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy.
2.5. Usługodawca świadczy Usługę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.6. Przed akceptacją niniejszego Regulaminu Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z jego treścią. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego postanowienia.

3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI

3.1. Korzystanie z Usługi następuje za pomocą Aplikacji lub SMS.
3.2. Korzystanie z Usługi za pomocą SMS może wpływać na ograniczenie funkcjonalności Usługi. W szczególności funkcjonalności dla Użytkowników będących Detalistami lub Sprzedawcami są dostępne wyłącznie za pomocą Aplikacji.
3.3. Do korzystania z Usługi za pośrednictwem Aplikacji niezbędne jest posiadanie smartfona, tabletu lub innego urządzenia z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż 5.0 i dostępem do Google Play Store oraz z systemem operacyjnym iOS w wersji nie niższej niż iOS 11 i dostępem do Apple App Store.
3.4. Do korzystania z Usługi za pośrednictwem SMS niezbędne jest posiadanie telefonu komórkowego umożliwiającego korzystanie z SMS.
3.5. Korzystanie z Usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i sieci telefonii komórkowej uzależnionym od zabezpieczeń urządzenia i sieci, z których korzysta Użytkownik.
3.6. Aby Aplikacja działała poprawnie, urządzenie mobilne, na którym jest zainstalowana:
3.6.1. nie może mieć zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting);
3.6.2. musi umożliwiać nawiązanie połączenia z siecią Internet, przy czym połączenie z siecią Internet jest wymagane dla prawidłowego działania funkcjonalności wskazanych w ust. 2.2 powyżej; połączenia takiego wymaga ponadto logowanie do Aplikacji.
3.7. Korzystanie z niektórych funkcji aplikacji może wymagać dostępu do określonych zasobów urządzenia mobilnego Uczestnika, takich jak zdjęcia/multimedia, identyfikator urządzenia mobilnego i informacje o połączeniu, geolokalizacja lub kontakty. Odmowa dostępu do takich zasobów może wpływać na ograniczenie funkcjonalności Aplikacji.
3.8. Usługodawca informuje, że instalacja dostarczanych od czasu do czasu przez Usługodawcę aktualizacji Aplikacji może być konieczna dla jej prawidłowego działania i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Usługodawca rekomenduje instalowanie takich aktualizacji niezwłocznie po ich udostępnieniu za pomocą Google Play Store oraz Apple App Store.
3.9. Uczestnik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia mobilnego oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji.
3.10. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania Konta.

4. KONTO

4.1. Posiadanie Konta wymaga rejestracji.
4.2. Rejestracja w Usłudze następuje za pomocą Aplikacji lub SMS.
4.3. W celu rejestracji za pośrednictwem Aplikacji, po instalacji Aplikacji i zapoznaniu się z informacjami na jej temat, należy wpisać w Aplikacji numer telefonu komórkowego Użytkownika oraz hasło w postaci kodu weryfikującego, który Usługodawca wyśle za pośrednictwem SMS na wskazany przez Użytkownika numer.
4.4. W przypadku Detalisty korzystającego z M/platform numer telefonu komórkowego będzie weryfikowany z danymi Detalisty podanymi w M/platform. Dostęp do funkcjonalności Aplikacji dedykowanych Detaliście korzystającemu z M/platform będzie miał ten Detalista, którego dane podane przy rejestracji odpowiadają danym znajdującym się w M/platform. W przypadku niezgodności danych, Detalista winien skontaktować się z helpdeskiem M/platform.
4.5. Detalista, który nie korzysta z M/platform, podaje podczas rejestracji za pośrednictwem Aplikacji lub Witryny, oprócz numeru telefonu komórkowego Użytkownika oraz hasła także następujące dane: NIP, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, nazwa i adres Punktu Handlowego, godziny otwarcia Punktu Handlowego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.
4.6. W celu rejestracji za pośrednictwem SMS należy wysłać wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego, przekazanego Użytkownikowi przez Detalistę lub wskazanego na materiałach informacyjnych, o których mowa w ust. 6.5. Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna zawierać treść zgodną z instrukcjami przekazanymi Użytkownikowi przez Detalistę lub wskazanymi na materiałach informacyjnych o których mowa w ust. 6.5. W odpowiedzi na wiadomość SMS, o której mowa powyżej, Użytkownik otrzyma link do witryny, w której znajduje się Regulamin. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Wysłanie przez Użytkownika SMS na numer wskazany powyżej o treści „TAK” oznacza akceptację przez Użytkownika Regulaminu. Jeżeli Użytkownik w terminie 24 godzin po otrzymaniu odpowiedzi na wiadomość SMS, o której mowa powyżej nie wyśle SMS o treści „TAK” na numer wskazany powyżej, postanowienia pkt. 4.20.3 będą stosowane odpowiednio.
4.7. Rejestrując Konto Użytkownika, Użytkownik oświadcza, że:
4.7.1. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usługi;
4.7.2. jest posiadaczem numeru telefonu komórkowego i upoważniony jest do jego podawania do rejestracji Konta;
4.7.3. w przypadku Detalisty, który nie korzysta z M/platform – dane podane podczas rejestracji w Aplikacji lub Witrynie są prawdziwe i poprawne.
4.8. Zabronione jest używanie do rejestracji cudzych danych, w tym zwłaszcza numeru telefonu komórkowego.
4.9. Bezpośrednio po dokonaniu rejestracji Usługodawca tworzy dla zgłaszającej się osoby indywidualne Konto. Z tą chwilą rejestracja zostaje zakończona, a osoba, która dokonała rejestracji, uzyskuje status Użytkownika. Korzystanie z Konta rozpoczyna się po dokonaniu rejestracji.
4.10. Konto w ramach Usługi jest przypisane tylko do jednego Użytkownika. Użytkownik może posługiwać się wyłącznie swoim Kontem.
4.11. W ramach jednego urządzenia mobilnego można korzystać wyłącznie z jednego Konta.
4.12. Usługa posiada możliwość dokonywania ustawień Konta dla Użytkowników zalogowanych przez Aplikację. Ustawienia Konta dotyczą prywatnych danych, tj. istnieje możliwość uzupełnienia danych o imię i nazwisko, miejsce dostawy, jak również możliwość zmiany innych danych Użytkownika stosownych do wykorzystywanych przez niego funkcjonalności, a także wyrażenia zgody na komunikację marketingową na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego oraz na udostępnianie danych partnerom Usługodawcy w celu ich marketingu własnego. Podanie danych dodatkowych i wyrażenie zgód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest w pełni dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania z Usługi.
4.13. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik korzystający z urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym iOS ma możliwość udzielić bądź odmówić zgody na wysyłanie wiadomości do Użytkownika bezpośrednio z poziomu Aplikacji (Push) lub na geolokalizację. W przypadku Użytkowników korzystających z urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Android, o możliwości wysyłania przez Aplikację powiadomień oraz udostępniania informacji o swojej lokalizacji decydują ustawienia urządzenia wprowadzone przez Użytkownika. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Push lub geolokalizację nie jest warunkiem korzystania z Usługi lub Aplikacji, jednakże skutkuje ograniczeniem funkcjonalności Aplikacji, które wykorzystują powiadomienia lub geolokalizację.
4.14. Podany podczas rejestracji numer telefonu komórkowego będzie wykorzystywany jako login Użytkownika do Konta.
4.15. Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie uaktualnić numer telefonu używany jako login Konta po jego zmianie, usunięciu lub utracie prawa do korzystania z niego.
4.16. Na podany numer telefonu komórkowego będą również wysyłane informacje dotyczące korzystania z Usługi, w szczególności potwierdzenie rozpoczęcia korzystania z Usługi, informacje o zmianach Regulaminu, Polityki Prywatności lub informacje o zakończeniu świadczenia Usługi.
4.17. Podany w celu założenia Konta numer telefonu komórkowego nie będzie wykorzystywany przez Usługodawcę do marketingu bezpośredniego, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę.
4.18. Usługodawca może odmówić założenia Konta, jeżeli podany numer telefonu komórkowego jest już wykorzystywany przez innego Użytkownika.
4.19. Użytkownik jest obowiązany zachować w poufności hasło do Konta i nie ujawniać go osobom trzecim. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie wszelkich uzasadnionych środków, które zapewnią bezpieczeństwo posiadanych haseł i Kont przed dostępem osób nieuprawnionych.
4.20. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ujawnienia przez niego hasła do Konta.
4.21. Usunięcie Konta może nastąpić:
4.21.1. przez Użytkownika, w każdym momencie bez konieczności podania przyczyny kontaktując się z Usługodawcą na adres poczty elektronicznej kontakt@emkatwojezakupy.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub poprzez SMS wysyłając wiadomość o treści „USUŃ KONTO” na numer telefonu +48 732 120 027, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej podanie o usunięcie Konta.
4.21.2. przez Usługodawcę, po 6 miesiącach braku aktywności na Koncie, przy czym po 6 miesiącach braku aktywności na Koncie Usługodawca wyśle powiadomienie o planowanym usunięciu Konta w terminie 14 dni od wysłania wiadomości. Jeżeli w tym czasie Użytkownik nie dokona jakiejkolwiek aktywności na Koncie, Konto zostanie usunięte;
4.21.3. przez Usługodawcę, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn dotyczących bezpieczeństwa lub przestrzegania Regulaminu.
4.22. Usunięcie konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy, o której mowa w ust. 5.2.

5. KORZYSTANIE Z USŁUGI

5.1. Usługa jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Użytkownik akceptując Regulamin potwierdza, że jest osobą pełnoletnią.
5.2. Użytkownik zawiera umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w chwili określonej w pkt. 5.12. Detalista może zostać zaproszony i przekierowany do korzystania z Usługi z panelu M/platform (funkcjonowanie M/platform reguluje odrębny regulamin, przy czym Usługa jest traktowana jako Usługa Udostępniona w rozumieniu tego regulaminu).
5.3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą określoną w pkt. 5.13.
5.4. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.
5.5. Pobranie Aplikacji i korzystanie z Usługi jest bezpłatne. Korzystanie przez Użytkownika z usług transmisji danych, SMS lub połączeń głosowych w związku z pobraniem lub korzystaniem z Aplikacji, może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego Użytkownikowi usługi telekomunikacyjne.
5.6. Korzystając z Aplikacji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Detalisty, z którym wymienia listy zakupowe lub podejmuje komunikację oraz przekazywanie danych Klienta do takiego Detalisty.
5.7. Korzystając z Aplikacji Detalista zleca Usługodawcy publikację danych Detalisty oraz prowadzonych przez niego Punktów Handlowych w Witrynie. Dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym obejmują:
5.7.1. firmę Detalisty;
5.7.2. nazwę Punktu Handlowego;
5.7.3. godziny otwarcia Punktu Handlowego;
5.7.4. numer telefonu;
5.7.5 adres e-mail.
5.8. Dane podawane przy rejestracji Konta lub pozostałe informacje przetwarzane w związku z korzystaniem z Usługi jak np. numer IP czy Pliki Cookies, mogą stanowić dane osobowe Użytkowników. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz Plików Cookies dostępne są w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem https://www.emkatwojezakupy.pl/nowa-polityka-prywatnosci, użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usługi w sposób zgodny z prawem i niniejszym Regulaminem oraz z poszanowaniem praw innych osób fizycznych i prawnych.
5.9. Usługa oraz wszystkie jej elementy, w szczególności treści zamieszczane w Serwisie, jak również oprogramowanie Usługodawcy są chronione przepisami prawa, w tym Prawa Autorskiego oraz Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji.
5.10. Korzystanie z Usługi nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. W szczególności zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych lub niekomercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób całości lub jakiejkolwiek części Usługi.
5.11. Rozpoczęcie korzystania z Usługi następuje z chwilą pozytywnej rejestracji Konta.
5.12. Zakończenie korzystania z Usługi następuje:
5.12.1. przy korzystaniu z Aplikacji – w momencie odinstalowania Aplikacji z urządzenia Użytkownika;
5.12.2. w momencie usunięcia Konta.
5.13. Poszczególne funkcjonalności oraz ich dostępność mogą różnić się w zależności od wersji Usługi, z której korzysta Użytkownik.
5.14. Użytkownik uzyskuje prawo do czasowego zwielokrotnienia Aplikacji na swoim urządzeniu, w tym do wyświetlania treści w niej zawartych.

6. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

6.1. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
6.1.1. przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy oraz innych osób fizycznych lub prawnych, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku,
6.1.2. powstrzymywania się od zamieszczania treści bezprawnych przy korzystaniu z Usługi, w szczególności naruszających prawnie chronione interesy Usługodawcy oraz podmiotów trzecich, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych i obraźliwych treści w profilu Użytkownika i na listach zakupowych, treści sprzecznych z Regulaminem, a także naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
6.1.3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
6.1.4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
6.1.5. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Usługodawcy, Użytkowników i innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
6.1.6. niezamieszczania reklam bądź innych materiałów związanych z pozyskiwaniem klientów,
6.1.7. niezamieszczania tzw. „listów-łańcuszków” oraz nietworzenia piramid finansowych,
6.1.8. nierozsyłania wirusów lub szkodliwych kodów komputerowych,
6.1.9. przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), także przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
6.1.10. przestrzegania oficjalnych zaleceń rządowych zamieszczanych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus;
6.1.11. przestrzegania podstawowych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
6.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści, które zostały przez niego zamieszczone, w tym upublicznione w Serwisie, zarówno wobec Usługodawcy, jak i osób trzecich. W sytuacji, gdyby osoby trzecie zgłosiły przeciwko Usługodawcy roszczenia, których podstawą jest działanie lub zaniechanie Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń i zwalnia Usługodawcę z obowiązku ich zaspokojenia.
6.3. Upublicznienie za pomocą Serwisu jakichkolwiek treści jest równoznaczne z uznaniem przez Użytkownika, że przekazane w taki sposób informacje lub treści w żadnym wypadku nie są traktowane jako poufne. W przypadku przekazania przez Użytkownika jakiejkolwiek informacji lub treści innym Użytkownikom bądź upublicznienia ich w Serwisie w jakikolwiek sposób, Usługodawca uprawniony jest do utrwalania, powielania, tworzenia opracowań, publikowania, redagowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, prezentowania informacji lub treści w dowolnych środkach przekazu, w części lub całości, w dowolnej formie i częstotliwości, a także przeniesienia tych uprawnień na podmiot trzeci, a Użytkownik zezwala Usługodawcy na wykonanie powyższych uprawnień.
6.4. Jeżeli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek materiały dostępne w Serwisie lub za jego pośrednictwem naruszają przysługujące mu prawa autorskie do określonego utworu, może on żądać usunięcia tych materiałów z Serwisu lub zablokowania dostępu do nich, przesyłając do Usługodawcy stosowną wiadomość lub pismo, obejmujące następujące informacje:
6.4.1. dane identyfikujące dzieło objęte prawami autorskimi Użytkownika. Należy przedstawić opis dzieła i – jeżeli jest to możliwe – dołączyć kopię lub wskazać lokalizację (np. adres URL) autoryzowanej wersji dzieła;
6.4.2. dane identyfikujące materiał (wraz z lokalizacją), który według Użytkownika narusza jego prawa autorskie. Należy przedstawić opis materiału i wskazać adres URL, pod którym dany materiał się znajduje lub inne odnośne informacje umożliwiające jego lokalizację;
6.4.3. imię i nazwisko, adres oraz – ewentualnie – numer telefonu i adres poczty elektronicznej Użytkownika;
6.4.4. oświadczenie Użytkownika stwierdzające, iż przysługują mu prawa autorskie do określonego utworu.
6.5. Detalista zobowiązuje się poinformować Klientów w Punkcie Handlowym o możliwości składania zamówień za pośrednictwem Aplikacji i SMS poprzez samodzielne wydrukowanie i umieszczenie w Punkcie Handlowym materiałów informacyjnych udostępnionych przez Usługodawcę.
6.6. Detalista zobowiązuje się do aktualizacji w Serwisie danych o każdym prowadzonym przez siebie Punkcie Handlowym niezwłocznie po ich zmianie, w tym w szczególności nazwy Punktu Handlowego , adresu Punktu Handlowego, informacji o tym, czy Punktu Handlowy realizuje dostawy, akceptowane formy płatności przy dostawie, godziny otwarcia Punktu Handlowego oraz ogólne i szczegółowe warunki przyjmowania list zakupowych oraz realizacji dostaw. Aktualizacja tych danych wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w szczególności podania prawdziwych i poprawnych danych Punktu Handlowego , stosując się do komunikatów wyświetlanych w Aplikacji.
6.7. Detalista może przypisać do każdego prowadzonego przez siebie Punktu Handlowego numery telefonów i identyfikatory Sprzedawców. Aktualizacja tych danych wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w szczególności podania prawdziwych i poprawnych danych Sprzedawcy, stosując się do komunikatów wyświetlanych w Aplikacji.

7. ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEZ USŁUGODAWCĘ

7.1. Usługodawca świadczy Usługi nieprzerwanie, z zastrzeżeniem przerw technicznych wynikających z konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub serwisowych.
7.2. Usługodawca świadczy Usługi w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności. Świadczenie Usługi wiąże się z zamieszczaniem przekierowań – linków do usług innych podmiotów. Usługodawca odpowiada wówczas wyłącznie za świadczenie Usługi w zakresie zamieszczania odpowiednich linków i nie odpowiada za usługi świadczone przez inne podmioty, a do których linki Usługodawca udostępnia w ramach Usługi.
7.3. Usługodawca ma prawo ingerencji w listy zakupowe i profile Użytkowników, a także inne dane umieszczone przez Użytkowników w Serwisie, jeśli ich zawartość nie jest zgodna z postanowieniami Regulaminu, polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego. Poprzez ingerencję w listy zakupowe, profile Użytkowników, a także inne dane umieszczone przez Użytkowników w Serwisie należy rozumieć między innymi usunięcie tych danych w całości lub części, ich zmianę lub uniemożliwienie dostępu do tych treści Użytkownikowi.
7.4. W przypadku podejrzenia o naruszenie przez Użytkownika Regulaminu lub polskiego prawa, Usługodawca ma prawo zawiesić możliwość korzystania z Usługi oraz podjąć działania mające na celu wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi, w tym poprzez zablokowanie Konta przyporządkowanego do Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników lub osób trzecich, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Ponowienie świadczenia Usługi, w tym odblokowanie Konta jest uzależnione od decyzji Usługodawcy.
7.5. W najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Użytkownika jest wyłączona.
7.6. Usługodawca w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwarancji przydatności treści zawartych w Serwisie przez inne podmioty oraz innych Użytkowników do określonego celu lub zastosowania. W szczególności Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do dokładności, rzetelności, kompletności, stosowności i aktualności tych treści, znaków graficznych, odnośników lub komunikatów zamieszczanych w Serwisie lub przekazywanych za pośrednictwem Serwisu.

8. BEZPIECZEŃSTWO SERWISU

8.1. Dostęp do Aplikacji jest zabezpieczony hasłem dostępu w postaci kodu weryfikującego, który Usługodawca wyśle za pośrednictwem SMS na wskazany przez Użytkownika numer w chwili logowania Użytkownika do Aplikacji. Nadane w ten sposób hasło dostępu powinno być przez Użytkownika chronione i nie powinno być udostępniane innym osobom.
8.2. Zamknięcie Aplikacji, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia bądź wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Aplikacji. Wylogowania należy dokonywać używając właściwego przycisku w menu Aplikacji.
8.3. W przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn urządzenia z zainstalowaną Aplikacją lub za pomocą którego Użytkownik korzystał z Usługi przy użyciu SMS, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia tego faktu Usługodawcy wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej kontakt@emkatwojezakupy.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
8.4. Usługodawca zaleca, aby w przypadku zakończenia korzystania z danego urządzenia przez Użytkownika, przed przekazaniem urządzenia osobie trzeciej usunąć z niego Aplikację poprzez jej odinstalowanie.
8.5. Usługodawca informuje, że dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Serwisu i danych Użytkowników. Jednakże Usługodawca wskazuje, że ze względu na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości może zostać ujawniona podatność Aplikacji na określone zagrożenia. Z tego względu Usługodawca zaleca dokonywanie aktualizacji Aplikacji oraz wskazuje, że może od czasu do czasu wydawać komunikaty zawierające zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Aplikacji.

9. PROGRAM

9.1. Użytkownik będący Klientem ma możliwość w ramach funkcjonalności Aplikacji zbierać Kupony za zakupy wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu Towarów u Detalistów, zaś Użytkownik będący Detalistą ma obowiązek w ramach funkcjonalności Aplikacji wydawać Uczestnikom Kupony.
9.2. Użytkownik będący Detalistą identyfikuje Uczestnika za pośrednictwem Aplikacji poprzez informacje wyświetlane w Aplikacji Uczestnika, przekazując te dane do Urządzenia.
9.3. Urządzenie przekazuje dane identyfikujące Uczestnika wraz z Danymi Transakcyjnymi do Organizatora. Detalista przyjmuje do wiadomości, że Program stanowi Usługę Udostępnioną w ramach M/platform, zaś CCI lub CPU w ramach tej usługi uprawnione są i zobowiązane do przekazywania Danych Transakcyjnych do Organizatora.
9.4. W Aplikacji Uczestnika Organizator przyznaje Kupon na podstawie danych przekazanych przez Urządzenie.
9.5. Uczestnik ma możliwość zapoznania się z wszystkimi Kuponami w Aplikacji.
9.6. Kupony mają określoną ważność, która oznaczona jest na Kuponie.
9.7. W okresie ważności Kuponu Uczestnik uprawniony jest do zamiany Kuponu u Gastronoma na Nagrody określone w załączniku nr 1 do Regulaminu.
9.8. Uczestnik w Punkcie Handlowym prowadzonym przez Gastronoma, których lista dostępna jest w Aplikacji, może zamienić posiadany Kupon na Nagrodę.
9.9. Gastronom identyfikuje Uczestnika za pośrednictwem Aplikacji poprzez informacje wyświetlane w Aplikacji Uczestnika, przekazując te dane do Urządzenia.
9.10. Urządzenie przekazuje dane identyfikujące Uczestnika wraz z Danymi Transakcyjnymi do Organizatora.
9.11. Organizator dokonuje rozliczeń z Gastronomem na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Gastronomem i Organizatorem.

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usługi przez Usługodawcę.
10.2. Reklamacją może być jakiekolwiek zastrzeżenie lub uwaga dotyczące świadczenia Usługi.
10.3. Usługodawca nie będzie rozpatrywał reklamacji dotyczących działalności Użytkowników w Usłudze.
10.4. Reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej kontakt@emkatwojezakupy.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
10.5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację, chyba że Użytkownik składający reklamację wskazał inny adres, tradycyjny lub elektroniczny, do udzielania odpowiedzi.
10.6. Reklamacja powinna zawierać wszystkie informacje pozwalające na jej rozpatrzenie. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie pozyskanie dodatkowych informacji, Usługodawca podejmie kontakt z Użytkownikiem składającym reklamację w celu ich uzupełnienia.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowa zawarta na skutek akceptacji Regulaminu zostaje zawarta na czas nieokreślony i ma charakter zobowiązania ciągłego.
11.2. Świadczenie Usługi przez Usługodawcę podlega prawu polskiemu.
11.3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie w szczególności przepisy:
11.3.1. Kodeksu cywilnego;
11.3.2. Ustawy;
11.4. Dla wszelkich sporów wynikających ze świadczenia Usługi przez Usługodawcę wyłącznie właściwy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
11.5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń przysługuje Detaliście po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
11.6. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat w Aplikacji lub SMS na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, chyba że zmiana Regulaminu nie zwiększa obowiązków Użytkownika lub nie zmniejsza jego uprawnień. W przypadku poinformowania o wprowadzaniu zmiany, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na jej brzmienie, Użytkownik uprawniony jest w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, do wypowiedzenia umowy zawartej na skutek akceptacji Regulaminu, ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
11.7. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Usługodawcy wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie, niż wskazany w ust. 10.6 powyżej, powiadomienie o zmianie Regulaminu będzie wskazywać taki krótszy termin, wraz ze wskazaniem przyczyny.
11.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

1. Produkty objęte promocją: wszystkie piwa marki Żywiec w butelce o pojemności 500ml (Żywiec Jasne Pełne, Żywiec Białe, Żywiec APA, Żywiec IPA, Żywiec Porter, Żywiec 0,0%, Żywiec Białe 0,0%, Żywiec IPA 0,0%, Żywiec Belgijskie ALE, Żywiec Wiedeński Lager, Żywiec Pszeniczne IPA).
2. Nagrodę stanowi:0,5 piwa z nalewaka marki Żywiec.
3. Lista Punktów Handlowych biorących udział w Programie:
1. „Twenty”, Stary Rynek 20, Bydgoszcz
2. „SogoStar2000”, Wełniany Rynek 10, Bydgoszcz
3. „Druid”, Niedurnego 69, Ruda Śląska
4. „Loco”, Długa 22, Grudziądz
5. „Fado Cafee”, Reja 3, Grudziądz