Regulamin świadczenia usługi „e-Mka – Twoje Zakupy”

1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:
1.1. Adres do Doręczeń – adres poczty elektronicznej (e-mail) Detalisty wskazany w Panelu Detalisty;
1.2. Akcja – prowadzona dla Uczestników akcja promocyjno-marketingowa, pozwalająca na zbieranie przez Uczestników Kuponów Promocyjnych w zamian za nabycie określonych Towarów u Detalisty i wymianę ich na świadczenia określone w Regulaminie Akcji;
1.3. Aplikacja – aplikacja mobilna e-Mka przeznaczona do zainstalowania na smartfonach, tabletach i innych urządzeniach posiadających system operacyjny Apple iOS lub Google Android, umożliwiająca korzystanie z Usługi, w tym umożliwiająca Uczestnikom korzystanie z Programu lub Akcji;
1.4. Bon – rodzaj Nagrody będący elektronicznym znakiem legitymacyjnym uprawniającym do obniżenia ceny Towaru u Partnera o kwotę wskazaną w jego treści;
1.5. CCI – Comp Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000405829);
1.6. CPU – Comp Platforma Usług spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000763869);
1.7. Dane Transakcyjne – dane rejestrowane przez Urządzenia zainstalowane w poszczególnych Punktach Handlowych Detalistów, obejmujące dane Transakcji, dane lokalizacyjne oraz dane elektroniczne Urządzenia, a także dane otrzymane przez Organizatora z innych źródeł, w szczególności dotyczące zwrotu Towarów;
1.8. Detalista – Merchant lub podmiot prowadzący sprzedaż Towarów na rzecz Klientów, który zawarł umowę ramową współpracy ze spółką pod firmą CCI dotyczącą korzystania przez Detalistę z M/platform, – korzystający z Usługi lub osoba fizyczna upoważniona do korzystania z funkcjonalności Aplikacji w pełnym zakresie w imieniu takiego podmiotu;
1.9. Dostawca Usługi Udostępnionej – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który zainteresowany jest świadczeniem usług, sprzedażą towarów lub praw na rzecz Detalistów lub Klientów lub umożliwieniem świadczenia usług przez Detalistów na rzecz osoby trzeciej, z wykorzystaniem M/platform, który zawarł z Detalistą lub CCI lub ich agentem stosowną umowę;
1.10. Helpdesk – prowadzone przez Organizatora biuro pomocy i wsparcia Użytkowników, w tym Uczestników, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących Programu oraz działania Aplikacji oraz zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu; z Helpdesk można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@emkatwojezakupy.pl lub elektroniczny formularz kontaktowy dostępny www.emkatwojezakupy.pl;
1.11. Katalog Nagród – katalog w Aplikacji pozwalający zapoznać się Uczestnikom z informacjami o dostępnych dla nich Nagrodach oraz Kuponach;
1.12. Klient – osoba fizyczna, która dokonuje odpłatnego nabycia Towarów w Punkcie Handlowym;
1.13. Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);
1.14. Konto – prowadzony dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) indywidualny zbiór zasobów, dostępny za pośrednictwem Aplikacji po dokonaniu rejestracji, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, w ramach którego Użytkownik jest w stanie wykonywać określone działania w ramach Serwisu;
1.15. Kupon – mający postać elektroniczną w ramach Aplikacji znak legitymacyjny upoważniający do Nagrody w ramach Programu; Kupon nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest elektroniczną kartą płatniczą i nie podlega wymianie na środki pieniężne;
1.16. Kupon Promocyjny – mający postać elektroniczną w ramach Aplikacji znak legitymacyjny upoważniający do świadczeń określonych w Regulaminie Akcji; Kupon Promocyjny nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest elektroniczną kartą płatniczą i nie podlega wymianie na środki pieniężne;
1.17. M/platform – opracowane przez CCI rozwiązanie organizacyjne, w szczególności techniczno-informatyczne, będące integratorem Detalistów oraz producentów, dystrybutorów, franczyzodawców i innych podmiotów współpracujących z Detalistą;
1.18. Merchant – podmiot prowadzący sprzedaż Towarów na rzecz Klientów, który nie zawarł umowy ramowej współpracy ze spółką pod firmą CCI dotyczącej korzystania przez Detalistę z M/platform; Merchant korzysta z Usługi lub współpracuje z Usługodawcą wyłącznie w zakresie opisanym w pkt. 1.41(iv-vii);
1.19. Nagroda – przyznawana w ramach Programu przez Organizatora nagroda dla Uczestnika;
1.20. Organizator – Usługodawca, jako podmiot odpowiedzialny za organizację Programu oraz Akcji;
1.21. Panel Detalisty – rozwiązanie informatyczne umożliwiające Detaliście korzystanie z Usług Udostępnionych i zarządzanie funkcjonalnościami dostępnymi dla Detalisty w M/platform, prowadzone w postaci elektronicznej strony w sieci Internet przez lub na zlecenie CCI, dostępnej dla Detalisty pod adresem https://pd.mplatform.com.pl;
1.22. Partner – współpracujący z Organizatorem podmiot, który na podstawie umowy z nim zawartej umożliwia Uczestnikowi odbiór Nagrody lub dokonanie innych czynności związanych z Programem lub Akcją;
1.23. Pliki Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika lub inne podobne technologie (np. localStorage, AdID), służące podobnym celom, tj. odnotowywaniu, przechowywaniu informacji o aktywności Użytkowników w Serwisie;
1.24. Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem https://www.emkatwojezakupy.pl/polityka-prywatnosci, opisujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z Programem, Akcją, Usługą i korzystaniem z Aplikacji lub SMS;
1.25. Prawo Autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.);
1.26. Program – program lojalnościowy, którego warunki określa Regulamin;
1.27. Promocja – oznacza akcję związaną ze sprzedażą Towarów w Punkcie Handlowym na preferencyjnych warunkach dla Klienta, w szczególności z wykorzystaniem PromoPlus;
1.28. PromoPlus – rozwiązanie organizacyjne, w szczególności techniczno-informatyczne, stanowiące własność CPU, umożliwiające Detalistom m.in. branie udziału w Promocjach;
1.29. Punkt – punkt przyznawany Uczestnikom w ramach Programu za zakupy Towarów dokonywane w Punktach Handlowych, jak również za inne aktywności określone przez Organizatora; Punkty podlegają wymianie na Kupony;
1.30. Punkt Handlowy oznacza miejsce prowadzenia przez będącego Użytkownikiem Detalistę działalności gospodarczej, w którym Detalista prowadzi sprzedaż Towarów dla Klientów, w tym miejsce prowadzenia działalności w branży usługowej;
1.31. Push – powiadomienia z poziomu Aplikacji będące kanałem komunikacji pomiędzy Serwisem a Użytkownikami;
1.32. Regulamin – niniejszy regulamin Programu, a także świadczenia Usługi przez Usługodawcę; niniejszy regulamin dla Detalistów, którzy zawarli umowę ramową współpracy ze spółką pod firmą CCI dotyczącą korzystania przez Detalistę z M/platform, stanowi Regulamin Usługi Udostępnionej;
1.33. Regulamin Akcji – określony przez Organizatora regulamin danej Akcji, zawierający m.in. zasady przyznawania Kuponu Promocyjnego oraz – ewentualnie – zamiany Kuponu Promocyjnego na opisane w Regulaminie Akcji świadczenia;
1.34. Regulamin Usługi Udostępnionej – regulamin świadczenia danej Usługi Udostępnionej, udostępniony Detaliście w Panelu Detalisty albo przekazany Detaliście w postaci elektronicznej na Adres do Doręczeń albo udostępniony w formie pisemnej;
1.35. Serwis – wszystkie narzędzia służące do świadczenia Usługi wraz z ich oprogramowaniem;
1.36. SMS – krótka wiadomość tekstowa świadczona przez sieci telefonii komórkowej;
1.37. Sprzedawca – osoba fizyczna upoważniona przez Detalistę do korzystania z Usługi w imieniu i na rzecz Detalisty, w zakresie określonym Regulaminem;
1.38. Towar – rzecz ruchoma, prawo lub usługa zbywana na rzecz Klienta przez Detalistę w ramach jego działalności gospodarczej;
1.39. Transakcja – czynność zakupu przez Klienta od Detalisty Towarów, objęta jedynym paragonem fiskalnym, zarejestrowaną przez Urządzenie;
1.40. Uczestnik – Użytkownik będący Klientem, który w Aplikacji rozpoczął zbieranie Punktów lub Kuponów Promocyjnych;
1.41. Usługa – świadczona na podstawie niniejszego Regulaminu przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji lub SMS usługa, umożliwiająca:
(i) Uczestnikom uczestnictwo w Programie lub Akcji;
(ii) Użytkownikom korzystanie z Promocji;
(iii) Użytkownikom korzystanie z Konta za pośrednictwem Aplikacji lub SMS;
(iv) tworzenie i wymianę list zakupowych pomiędzy Użytkownikami i wzajemną komunikację;
(v) Użytkownikom otrzymywanie komunikatów bezpośrednio związanych z działaniem Usługi, w tym Push;
(vi) Użytkownikom otrzymywanie informacji o bieżącej ofercie promocyjnej Punktów Handlowych;
(vii) udostępnieniu Użytkownikom oraz użytkownikom Witryny informacji dotyczących Detalisty i prowadzonych przez niego Punktów Handlowych, w tym ich lokalizacji, oferty, Promocji oraz godzin otwarcia; oraz
(viii) korzystanie z dodatkowych funkcjonalności i usług na zasadach opisanych w Regulaminie, Regulaminie Akcji i dokumentacji Aplikacji;
1.42. Usługa Udostępniona oznacza usługę świadczoną przez CCI lub przez Dostawcę Usługi Udostępnionej, udostępnioną Detaliście za pośrednictwem Platformy do korzystania lub do oferowania w imieniu Usługodawcy lub Dostawcy Usługi Udostępnionej lub usługę świadczoną przez Detalistę na rzecz CCI lub Dostawcy Usługi Udostępnionej przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy;
1.43. Usługodawca – Polski System Korzyści sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000832262, REGON 385710915, NIP 5223180289, kapitał zakładowy w wysokości 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych i 00/100);
1.44. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
1.45. Ustawa o Wychowaniu – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.);
1.46. Ustawa o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.);
1.47. Uwierzytelnienie – wpisanie prawidłowego loginu oraz hasła umożliwiających zalogowanie się do Konta lub inny sposób potwierdzenia tożsamości Użytkownika;
1.48. Urządzenie – oznacza zafiskalizowaną kasę rejestrującą, zafiskalizowaną drukarkę fiskalną lub inne urządzenie z oprogramowaniem typu PC POS, które ma możliwość korzystania z M/platform na zasadach wskazanych w regulaminie M/platform;
1.49. Użytkownik – Klient, Detalista, Sprzedawca lub Partner, który spełnia określone w Regulaminie warunki korzystania z Usługi i dokonał rejestracji za pośrednictwem Aplikacji i SMS;
1.50. Witryna – prowadzona przez lub na zlecenie Usługodawcy strona internetowa pod adresem: https://emkatwojezakupy.pl/, umożliwiająca publikowanie danych o Detaliście i Punktach Handlowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Witryny;

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa:
2.1.1. prawa i obowiązki Użytkowników dotyczące korzystania z Usługi;
2.1.2. zasady uczestnictwa w Programie i Akcjach, w tym:
(i) zasady przyznawania Uczestnikom Punktów i Kuponów Promocyjnych;
(ii) zasady wymiany Punktów na Kupony;
2.1.3. rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
2.2. Celem Programu jest premiowanie i wsparcie sprzedaży Towarów w Punktach Handlowych.
2.3. Program jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje wyłącznie w Punktach Handlowych, chyba że Regulamin stanowi inaczej. Odrębne umowy lub regulaminy mogą określać zasady współpracy Partnerów z Organizatorem w ramach Programu, a tym samym warunki korzystania z Programu u Partnerów.
2.4. W ramach Usługi nie dochodzi do zawierania umów sprzedaży, ani uzgadniania wszystkich warunków takiej umowy pomiędzy Klientem a Detalistą. Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Detalistą zawierane są na warunkach odrębnie ustalonych przez Klienta i Detalistę, lub działającego w imieniu Detalisty Sprzedawcę. W ramach Usługi nie dochodzi do rozliczeń pomiędzy Klientem a Detalistą.
2.5. Usługi są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy.
2.6. Usługodawca świadczy Usługę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.7. Przed akceptacją niniejszego Regulaminu Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z jego treścią. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią, akceptuje jego postanowienia oraz spełnia warunki określone w Regulaminie.

3. PROGRAM

3.1. W ramach Programu przyznawane są Uczestnikom Punkty za zakupy Towarów dokonywane w Punktach Handlowych Detalistów niebędących Merchantami, a uczestniczących w Programie, z wyjątkiem zakupu następujących produktów:
3.1.1. napojów alkoholowych, za wyjątkiem piwa;
3.1.2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i innych produktów z nimi związanych;
3.1.3. preparatów do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia niemowląt;
3.1.4. produktów leczniczych;
3.1.5. doładowań usług przedpłaconych (pre-paid), kart doładowań i zestawów z nimi związanych, biletów miejskich;
3.1.6. kuponów loteryjnych i innych rodzajów gier hazardowych;
3.1.7. praw.
3.2. Uczestnik może uzyskiwać Punkty w Programie wyłącznie za samodzielnie dokonane zakupy Towarów, w trakcie uczestnictwa w Programie.
3.3. Za każde pełne 1 PLN (jeden złoty) ceny Towarów zakupionych przez Uczestnika w Punkcie Handlowym przysługuje Uczestnikowi 5 [pięć] Punktów. Podstawą naliczenia Punktów jest zaokrąglona w dół do pełnego złotego suma brutto widoczna na paragonie fiskalnym wykazana w Danych Transakcyjnych, pomniejszona o wartość brutto Towarów wskazanych w pkt. 3.1.
3.4. Warunkiem naliczenia Uczestnikowi Punktów jest okazanie przez Uczestnika i zeskanowanie przez Sprzedawcę przy sprzedaży Towarów, nie później niż przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego, indywidualnego unikalnego kodu kreskowego wraz z numerem przypisanego do Użytkownika i jego Konta wyświetlonego za pomocą Aplikacji.
3.5. W Programie obowiązują następujące limity dotyczące przyznawania Punktów:
3.5.1. jednego miesiąca kalendarzowego Uczestnik otrzymuje Punkty wyłącznie w odniesieniu do Transakcji, których wartość nie przekracza łącznie kwoty 1.000,00 PLN (tysiąc złotych i 00/100).
3.5.2. jednego dnia kalendarzowego Uczestnik otrzymuje Punkty wyłącznie w odniesieniu do Transakcji, których wartość nie przekracza łącznie kwoty 200,00 PLN (dwieście złotych i 00/100).
3.6. Uczestnik może zweryfikować posiadaną liczbę Punktów w Aplikacji. Aplikacja aktualizuje liczbę Punktów po zapewnieniu jej dostępu do Internetu. Naliczenie Punktów może być potwierdzane Push (jeżeli uczestnik za pośrednictwem urządzenia wyraził zgodę na otrzymywanie Push).
3.7. Organizator zastrzega sobie prawo odliczenia Punktów przyznanych Uczestnikowi w związku z zakupem Towaru, jeżeli:
3.7.1. Uczestnik dokona zwrotu Towaru Detaliście w Punkcie Handlowym;
3.7.2. Punkty zostaną naliczone Uczestnikowi nienależnie lub z naruszeniem Regulaminu;
przy czym Organizator zobowiązuje się każdorazowo powiadomić Uczestnika w Aplikacji o odliczeniu Punktów wraz z podaniem przyczyny.
3.8. Niezależnie od powyższego, Organizator może:
3.8.1. przyznać Użytkownikowi Punkty w zamian za działania inne niż zakup Towarów; lub
3.8.2. określić w Aplikacji lub w odrębnych regulaminach odmienne, niż określone powyżej zasady przyznawania Punktów w odniesieniu do określonych Towarów, grup Towarów lub Transakcji dokonanych w określonym czasie.
3.9. Jeżeli Organizator w Aplikacji nie postanowi inaczej, Punkty tracą ważność z upływem 12 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostały przyznane Uczestnikowi.
3.10. Aplikacja umożliwia Uczestnikowi m.in.:
3.10.1. wyświetlenie Katalogu Nagród;
3.10.2. wybór oraz zamówienie Kuponu umożliwiającego otrzymanie Nagrody, przy czym:
(i) po potwierdzeniu zamówienia Kuponu Uczestnikowi zostają odliczone Punkty zgodnie z liczbą Punktów przypisanych do danego Kuponu w Katalogu Nagród;
(ii) w pierwszej kolejności odliczane są Punkty najwcześniej otrzymane przez Uczestnika;
(iii) Uczestnik może zamówić więcej niż jeden Kupon, o ile Uczestnik posiada w Aplikacji wystarczającą liczbę Punktów;
(iv) zamówiony Kupon zostaje niezwłocznie zapisany w Aplikacji i jest aktywny, tj. gotowy do wymiany na Nagrodę, od chwili aktywowania go przez Uczestnika w Aplikacji;
(v) Kupon posiada ograniczony termin ważności, po którego upływie nie może być zrealizowany; informacja o terminie ważności Kuponu dostępna jest w Aplikacji, a o zbliżającym się upływie terminu ważności Kuponu Uczestnik może być informowany poprzez Push (o ile Uczestnik nie zablokował takich powiadomień), e-mail lub SMS;
(vi) niewykorzystana część obniżki ceny Towaru inkorporowana w Bonie może zostać zamieniona na inny Bon, przy czym postanowienia pkt. 3.3 stosuje się odpowiednio.
3.11. Bon, ani Kupon nie mogą zostać wykorzystane do nabycia Towaru objętego promocją w ramach PromoPlus. Katalog Nagród zawiera informacje o liczbie Punktów wymaganych do zużycia w zamian za dany Kupon, a także o dostępności Kuponów w czasie lub innych ograniczeniach związanych z realizacją Kuponu.
3.12. Katalog Nagród widoczny w Aplikacji dopasowany jest do Uczestnika. W związku z powyższym poszczególni Uczestnicy lub grupy Uczestników mogą mieć dostęp do różnych Kuponów. Katalog Nagród podlega ponadto okresowej aktualizacji. Kupony będą dopasowywane do Uczestników w oparciu o dokonywaną przez Organizatora analizę w szczególności następujących danych:
3.12.1. historię zakupów w Punktach Handlowych, w szczególności wskazującą na ilość i rodzaj nabywanych Towarów oraz czas dokonywania Transakcji;
3.12.2. sposób korzystania z Aplikacji, w szczególności wskazujący na preferencje Uczestnika dotyczące Promocji lub Kuponów;
3.12.3. dane geolokalizacyjne z urządzenia Uczestnika (jeżeli uczestnik za pośrednictwem urządzenia wyraził zgodę na dostęp Aplikacji do danych geolokalizacyjnych dotyczących Uczestnika);
3.12.4. inne dane przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Polityką Prywatności.
3.13. Prezentowanie dopasowanego do Uczestnika Katalogu Nagród stanowi kluczową funkcjonalność Aplikacji oraz pozostaje immanentną cechą Programu. Uczestnik, który nie chce, żeby Katalog Nagród zawierał spersonalizowane Kupony, nie powinien brać udziału w Programie. Uczestnik może zapobiec dalszej personalizacji Kuponów w Katalogu Nagród w każdym czasie poprzez dezinstalację Aplikacji oraz usunięcie Konta zgodnie z pkt. 8.19.1.
3.14. Kupon uprawnia do odbioru Nagrody, przy czym:
3.14.1. ważny Kupon uprawnia do nieodpłatnego odbioru Nagrody, chyba że Nagroda jest Towarem znajdującym się w asortymencie danego Punktu Handlowego – w takim wypadku cena Towaru zostanie obniżona do kwoty 1 grosz;
3.14.2. realizacja Kuponu w Punkcie Handlowym polega na okazaniu indywidualnego, unikalnego kodu kreskowego wraz z numerem przypisanego do Użytkownika i jego Konta Sprzedawcy celem jego zeskanowania;
3.14.3. w przypadku gdy Uczestnik nabywa Towar będący Nagrodą, Uczestnik nabędzie Towar za 1 grosz, a Kupon zostanie zużyty;
3.14.4. w przypadku gdy Nagrodą jest Bon, Uczestnik uprawniony będzie do nabycia Towarów w ramach Transakcji za cenę obniżoną o wartość inkorporowaną w Bonie;
3.14.5. w ramach jednej Transakcji Uczestnik może zużyć więcej niż jeden Kupon;
3.14.6. realizacja Kuponu nie musi być połączona z nabyciem innych Towarów niż Nagroda w Punkcie Handlowym;
3.14.7. w przypadku okresowego braku Towaru będącego Nagrodą w danym Punkcie Handlowym, Uczestnik może zrealizować Kupon w innym Punkcie Handlowym;
3.14.8. realizacja Kuponu możliwa jest wyłącznie w Punktach Handlowych Detalistów uczestniczących w Programie; pełna lista Punktów Handlowych, w których Uczestnik może dokonać wymiany Kuponu na Nagrodę dostępna jest w Aplikacji;
3.14.9. w przypadku innym, niż określony w pkt. 3.14.1, sposób odbioru Nagrody oraz ewentualne związane z tym koszty określa Kupon lub Aplikacja;
3.14.10. odbiór Nagrody możliwy jest wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu przez Uczestnika jego adresu e-mail.
3.15. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426) wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

4. NADUŻYCIA

4.1. Niezależnie od postanowień pkt. 8, w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, skutkującego nieuzasadnionym przyznaniem Uczestnikowi Punktów lub innych korzyści lub dotyczącego niespełniania przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Programie, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego pkt. 4.
4.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.1:
4.2.1. Organizator może podjąć decyzję o blokadzie Konta na czas nie dłuższy niż 30 dni, o czym niezwłocznie zawiadamia Uczestnika w Aplikacji lub poprzez e-mail;
4.2.2. Uczestnik podczas blokady Konta:
(i) nie otrzymuje Punktów;
(ii) nie może zamawiać Kuponów, ani wymieniać Punktów na Kupony;
(iii) nie może uczestniczyć w Akcjach i otrzymywać Kuponów Promocyjnych;
(iv) nie może wymieniać Kuponów na Nagrody, przy czym jeżeli Kupony zapisane w Aplikacji w momencie ustanowienia blokady Konta stracą ważność podczas blokady Konta, to Uczestnikowi zostaną zwrócone odpowiadające im Punkty;
(v) nie może korzystać z innych funkcjonalności Aplikacji dostępnych w ramach Usługi.
4.3. Jeżeli podejrzenie naruszenia przez Uczestnika Regulaminu okaże się w rzeczywistości niezasadne, Organizator niezwłocznie zdejmuje blokadę Konta. Uczestnik może w szczególności dostarczyć Organizatorowi dowody potwierdzające korzystanie z Programu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przy czym postanowienia pkt. 13 stosuje się odpowiednio. W przypadku określonym powyżej Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu Uczestnikowi dodatkowych Punktów.
4.4. W przypadku, gdy naruszenie przez Uczestnika Regulaminu miało faktycznie miejsce, Organizator odliczy Uczestnikowi nienależnie naliczone Punkty (jeżeli nastąpiło nienależne naliczenie Punktów) oraz może, według swojego wyboru:
4.4.1. zdjąć blokadę Konta z pouczeniem, że kolejne naruszenie Regulaminu skutkować będzie usunięciem Konta zgodnie z pkt. 8.19.3
4.4.2. usunąć Konto zgodnie z pkt. 8.19.3.

5. PROMOCJE

5.1. Promocje są dostarczane do Aplikacji Użytkownika. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody, informacje o Promocjach mogą być przesyłane Użytkownikowi za pomocą Push, e-mail lub SMS.
5.2. Promocje mogą być adresowane do:
5.2.1. wszystkich Użytkowników; lub
5.2.2. wybranych grup Użytkowników; lub
5.2.3. wybranych Użytkowników.
5.3. Organizator będzie przygotowywał i dostarczał do Aplikacji Promocje odpowiadające potencjalnym potrzebom lub oczekiwaniom Użytkowników. Promocje będą dopasowywane do Użytkowników w oparciu o analizę danych wskazanych w pkt. 3.12.
5.4. Prezentowanie dopasowanych do Użytkownika Promocji stanowi kluczową funkcjonalność Aplikacji oraz pozostaje immanentną cechą Programu. Użytkownik, który nie chce, żeby Promocje były spersonalizowane, nie powinien brać udziału w Programie. Użytkownik może zapobiec dalszej personalizacji Promocji w każdym czasie poprzez dezinstalację Aplikacji oraz usunięcie Konta zgodnie z pkt. 8.19.1.
6. AKCJA
6.1. Użytkownik będący Klientem ma możliwość w ramach funkcjonalności Aplikacji zbierać Kupony Promocyjne za zakupy określonych w Regulaminie Akcji Towarów u Detalistów lub za inne czynności określone w Regulaminie Akcji.
6.2. Użytkownik będący Detalistą identyfikuje Uczestnika za pośrednictwem Aplikacji poprzez informacje wyświetlane w Aplikacji Uczestnika, przekazując te dane do Urządzenia.
6.3. Urządzenie przekazuje dane identyfikujące Uczestnika wraz z Danymi Transakcyjnymi do Organizatora. Detalista przyjmuje do wiadomości, że Akcja stanowi Usługę Udostępnioną w ramach M/platform, zaś CCI lub CPU w ramach tej usługi uprawnione są i zobowiązane do przekazywania Danych Transakcyjnych do Organizatora.
6.4. W Aplikacji Uczestnika Organizator przyznaje Kupon Promocyjny na podstawie danych przekazanych przez Urządzenie.
6.5. Uczestnik ma możliwość zapoznania się ze swoimi Kuponami Promocyjnymi w Aplikacji.
6.6. Kupony Promocyjne mają określoną ważność, która oznaczona jest na Kuponie Promocyjnym.
6.7. W okresie ważności Kuponu Promocyjnego Uczestnik uprawniony jest do zamiany Kuponu Promocyjnego u Partnera na świadczenia określone w Regulaminie Akcji.
6.8. Uczestnik w Punkcie Handlowym prowadzonym przez Partnera, których lista dostępna jest w Aplikacji, może zamienić posiadany Kupon Promocyjny na świadczenie określone w Regulaminie Akcji.
6.9. Partner identyfikuje Uczestnika za pośrednictwem Aplikacji poprzez informacje wyświetlane w Aplikacji Uczestnika.
6.10. Organizator dokonuje rozliczeń z Partnerem na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Partnerem i Organizatorem.
7. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI
7.1. Korzystanie z Usługi następuje za pomocą Aplikacji.
7.2. Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie smartfona, tabletu lub innego urządzenia z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż 5.0 i dostępem do Google Play Store lub z systemem operacyjnym iOS w wersji nie niższej niż iOS 11 i dostępem do Apple App Store.
7.3. Korzystanie z Usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i sieci telefonii komórkowej uzależnionym od zabezpieczeń urządzenia i sieci, z których korzysta Użytkownik.
7.4. Aby Aplikacja działała poprawnie, urządzenie mobilne, na którym jest zainstalowana:
7.4.1. nie może mieć zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting);
7.4.2. musi umożliwiać nawiązanie połączenia z siecią Internet, przy czym połączenie z siecią Internet jest wymagane dla prawidłowego działania funkcjonalności wskazanych w pkt. 1.41 powyżej; połączenia takiego wymaga ponadto logowanie do Aplikacji.
7.5. Korzystanie z niektórych funkcji aplikacji może wymagać dostępu do określonych zasobów urządzenia mobilnego Użytkownika, takich jak identyfikator urządzenia mobilnego i informacje o połączeniu lub geolokalizacja. Odmowa dostępu do takich zasobów może wpływać na ograniczenie funkcjonalności Aplikacji.
7.6. Usługodawca informuje, że instalacja dostarczanych od czasu do czasu przez Usługodawcę aktualizacji Aplikacji może być konieczna dla jej prawidłowego działania i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Brak aktualizacji Aplikacji może skutkować niedziałaniem lub nienależytym działaniem Aplikacji. Usługodawca rekomenduje instalowanie takich aktualizacji niezwłocznie po ich udostępnieniu za pomocą Google Play Store oraz Apple App Store.
7.7. Użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia mobilnego oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji.
7.8. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania Konta.
7.9. Korzystanie z Usługi w Punkcie Handlowym Detalisty może wymagać spełnienia przez Detalistę odrębnie określonych wymogów.

8. KONTO

8.1. Posiadanie Konta wymaga rejestracji.
8.2. Rejestracja w Usłudze następuje za pomocą Aplikacji i SMS.
8.3. W celu rejestracji za pośrednictwem Aplikacji, po instalacji Aplikacji i zapoznaniu się z informacjami na jej temat, należy wpisać w Aplikacji numer telefonu komórkowego Użytkownika, kod pocztowy, datę urodzenia Użytkownika i adres e-mail oraz hasło w postaci kodu weryfikującego, który Usługodawca wyśle za pośrednictwem SMS na wskazany przez Użytkownika numer.
8.4. W przypadku Detalisty korzystającego z M/platform, który posiada aktywne promocje w PromoPlus lub aktywował Usługę w Panelu Detalisty, numer telefonu komórkowego będzie weryfikowany z danymi Detalisty podanymi w M/platform. Dostęp do funkcjonalności Aplikacji dedykowanych Detaliście korzystającemu z M/platform będzie miał ten Detalista, którego dane podane przy rejestracji odpowiadają danym znajdującym się w M/platform. W przypadku niezgodności danych, Detalista winien skontaktować się z helpdeskiem M/platform.
8.5. Rejestrując Konto Użytkownika, Użytkownik oświadcza, że:
8.5.1. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usługi;
8.5.2. jest posiadaczem numeru telefonu komórkowego i upoważniony jest do jego podawania do rejestracji Konta.
8.6. Zabronione jest używanie do rejestracji cudzych danych, w tym zwłaszcza numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail.
8.7. Bezpośrednio po dokonaniu rejestracji Usługodawca tworzy dla zgłaszającej się osoby indywidualne Konto. Z tą chwilą rejestracja zostaje zakończona, a osoba, która dokonała rejestracji, uzyskuje status Użytkownika. Korzystanie z Konta rozpoczyna się po dokonaniu rejestracji.
8.8. Konto w ramach Usługi jest przypisane tylko do jednego Użytkownika. Użytkownik może posługiwać się wyłącznie swoim Kontem.
8.9. W ramach jednego urządzenia mobilnego można korzystać wyłącznie z jednego Konta.
8.10. Usługa posiada możliwość dokonywania ustawień Konta dla Użytkowników zalogowanych przez Aplikację. Ustawienia Konta dotyczą prywatnych danych, tj. istnieje możliwość uzupełnienia danych o imię, miejsce dostawy, jak również możliwość zmiany innych danych Użytkownika stosownych do wykorzystywanych przez niego funkcjonalności, a także wyrażenia zgody na komunikację marketingową na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego i adres mail. Podanie danych dodatkowych i wyrażenie zgód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest w pełni dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania z Usługi.
8.11. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik korzystający z urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym iOS ma możliwość udzielić bądź odmówić zgody na wysyłanie wiadomości do Użytkownika bezpośrednio z poziomu Aplikacji (Push) lub na geolokalizację. W przypadku Użytkowników korzystających z urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Android, o możliwości wysyłania przez Aplikację powiadomień oraz udostępniania informacji o swojej lokalizacji decydują ustawienia urządzenia wprowadzone przez Użytkownika. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Push lub geolokalizację nie jest warunkiem korzystania z Usługi lub Aplikacji, jednakże skutkuje ograniczeniem funkcjonalności Aplikacji, które wykorzystują powiadomienia lub geolokalizację.
8.12. Podany podczas rejestracji numer telefonu komórkowego będzie wykorzystywany jako login Użytkownika do Konta.
8.13. Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z helpdesk po zmianie, usunięciu lub utracie prawa do korzystania z numeru telefonu używanego jako login Konta.
8.14. Na podany numer telefonu komórkowego będą również wysyłane informacje dotyczące korzystania z Usługi, w szczególności potwierdzenie rozpoczęcia korzystania z Usługi, informacje o zmianach Regulaminu, Polityki Prywatności lub informacje o zakończeniu świadczenia Usługi.
8.15. Podany w celu założenia Konta numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail nie będzie wykorzystywany przez Usługodawcę do marketingu bezpośredniego, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę.
8.16. Usługodawca może odmówić założenia Konta, jeżeli podany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail jest już wykorzystywany przez innego Użytkownika.
8.17. Użytkownik jest obowiązany zachować w poufności hasło do Konta i nie ujawniać go osobom trzecim. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie wszelkich uzasadnionych środków, które zapewnią bezpieczeństwo posiadanych haseł i Kont przed dostępem osób nieuprawnionych.
8.18. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ujawnienia przez niego hasła do Konta.
8.19. Usunięcie Konta może nastąpić:
8.19.1. przez Użytkownika, w każdym momencie bez konieczności podania przyczyny kontaktując się z Usługodawcą na adres poczty elektronicznej kontakt@emkatwojezakupy.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej podanie o usunięcie Konta.
8.19.2. przez Usługodawcę, po 6 miesiącach braku aktywności na Koncie, przy czym po 6 miesiącach braku aktywności na Koncie Usługodawca wyśle powiadomienie o planowanym usunięciu Konta w terminie 14 dni od wysłania wiadomości. Jeżeli w tym czasie Użytkownik nie dokona jakiejkolwiek aktywności na Koncie, Konto może zostać usunięte; wraz z usunięciem Konta Użytkownik traci dostęp do historii zakupów, Punktów, Kuponów i Nagród;
8.19.3. przez Usługodawcę, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn dotyczących bezpieczeństwa lub przestrzegania Regulaminu.
8.20. Usunięcie Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy, o której mowa w ust. 9.2.
8.21. Usunięcie Konta powoduje utratę historii, Punktów, Kuponów i Nagród.

9. KORZYSTANIE Z USŁUGI

9.1. Usługa jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Użytkownik akceptując Regulamin potwierdza, że jest osobą pełnoletnią.
9.2. Użytkownik zawiera umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w chwili określonej w pkt. 9.13. Detalista może zostać zaproszony i przekierowany do korzystania z Usługi z panelu M/platform (funkcjonowanie M/platform reguluje odrębny regulamin, przy czym Usługa jest traktowana jako Usługa Udostępniona w rozumieniu tego regulaminu).
9.3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą określoną w pkt. 9.14.
9.4. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.
9.5. Pobranie Aplikacji i korzystanie z Usługi jest bezpłatne, chyba że Użytkownik i Organizator postanowią odrębnie inaczej. Korzystanie przez Użytkownika z usług transmisji danych, SMS lub połączeń głosowych w związku z pobraniem lub korzystaniem z Aplikacji, może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego Użytkownikowi usługi telekomunikacyjne.
9.6. Korzystając z Aplikacji Klient przyjmuje do wiadomości, że będzie otrzymywał informacje handlowe od Detalisty, z którym wymienia listy zakupowe lub podejmuje komunikację oraz Detaliście przekazywane będą dane Klienta.
9.7. Korzystając z Aplikacji Detalista zleca Usługodawcy publikację danych Detalisty oraz prowadzonych przez niego Punktów Handlowych w Aplikacji oraz w Witrynie (w zakresie danych określonych w pkt. 9.7.1-9.7.2). Dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym obejmują:
9.7.1. firmę Detalisty;
9.7.2. nazwę Punktu Handlowego;
9.7.3. godziny otwarcia Punktu Handlowego;
9.7.4. numer telefonu;
9.7.5. adres e-mail.
9.8. Zlecenie, o którym mowa w pkt. 9.7 mogą złożyć również inne niż Detalista podmioty, na podstawie zawartych z Organizatorem odrębnych umów.
9.9. Dane podawane przy rejestracji Konta lub pozostałe informacje przetwarzane w związku z korzystaniem z Usługi jak np. numer IP czy Pliki Cookies, mogą stanowić dane osobowe Użytkowników. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz Plików Cookies dostępne są w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem www.emkatwojezakupy.pl/polityka-prywatnosci.
9.10. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usługi w sposób zgodny z prawem i niniejszym Regulaminem oraz z poszanowaniem praw innych osób fizycznych i prawnych.
9.11. Usługa oraz wszystkie jej elementy, w szczególności treści zamieszczane w Serwisie, jak również oprogramowanie Usługodawcy są chronione przepisami prawa, w tym Prawa Autorskiego oraz Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji.
9.12. Korzystanie z Usługi nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. W szczególności zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych lub niekomercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób całości lub jakiejkolwiek części Usługi.
9.13. Rozpoczęcie korzystania z Usługi następuje z chwilą pozytywnej rejestracji Konta.
9.14. Zakończenie korzystania z Usługi następuje:
9.14.1. przy korzystaniu z Aplikacji – w momencie odinstalowania Aplikacji z urządzenia Użytkownika do chwili jej ponownego zainstalowania;
9.14.2. w momencie usunięcia Konta.
9.15. Poszczególne funkcjonalności oraz ich dostępność mogą różnić się w zależności od wersji Usługi, z której korzysta Użytkownik.
9.16. Użytkownik uzyskuje prawo do czasowego zwielokrotnienia Aplikacji na swoim urządzeniu, w tym do wyświetlania treści w niej zawartych.

10. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

10.1. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
10.1.1. przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy oraz innych osób fizycznych lub prawnych, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku;
10.1.2. powstrzymywania się od zamieszczania treści bezprawnych przy korzystaniu z Usługi, w szczególności naruszających prawnie chronione interesy Usługodawcy oraz podmiotów trzecich, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych i obraźliwych treści w profilu Użytkownika i na listach zakupowych, treści sprzecznych z Regulaminem, a także naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
10.1.3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
10.1.4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
10.1.5. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Usługodawcy, Użytkowników i innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
10.1.6. niezamieszczania reklam bądź innych materiałów związanych z pozyskiwaniem klientów;
10.1.7. niezamieszczania tzw. „listów-łańcuszków” oraz nietworzenia piramid finansowych;
10.1.8. nierozsyłania wirusów lub szkodliwych kodów komputerowych;
10.1.9. przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), także przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
10.1.10. przestrzegania oficjalnych zaleceń rządowych zamieszczanych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus; lub innych stron rządowych lub państwowej inspekcji sanitarnej;
10.1.11. przestrzegania podstawowych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
10.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści, które zostały przez niego zamieszczone, w tym upublicznione w Serwisie, zarówno wobec Usługodawcy, jak i osób trzecich. W sytuacji, gdyby osoby trzecie zgłosiły przeciwko Usługodawcy roszczenia, których podstawą jest działanie lub zaniechanie Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń i zwalnia Usługodawcę z obowiązku ich zaspokojenia.
10.3. Upublicznienie za pomocą Serwisu jakichkolwiek treści jest równoznaczne z uznaniem przez Użytkownika, że przekazane w taki sposób informacje lub treści w żadnym wypadku nie są traktowane jako poufne. W przypadku przekazania przez Użytkownika jakiejkolwiek informacji lub treści innym Użytkownikom bądź upublicznienia ich w Serwisie w jakikolwiek sposób, Usługodawca uprawniony jest do utrwalania, powielania, tworzenia opracowań, publikowania, redagowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, prezentowania informacji lub treści w dowolnych środkach przekazu, w części lub całości, w dowolnej formie i częstotliwości, a także przeniesienia tych uprawnień na podmiot trzeci, a Użytkownik zezwala Usługodawcy na wykonanie powyższych uprawnień.
10.4. Jeżeli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek materiały dostępne w Serwisie lub za jego pośrednictwem naruszają przysługujące mu prawa autorskie do określonego utworu, może on żądać usunięcia tych materiałów z Serwisu lub zablokowania dostępu do nich, przesyłając do Usługodawcy stosowną wiadomość lub pismo, obejmujące następujące informacje:
10.4.1. dane identyfikujące dzieło objęte prawami autorskimi Użytkownika. Należy przedstawić opis dzieła i – jeżeli jest to możliwe – dołączyć kopię lub wskazać lokalizację (np. adres URL) autoryzowanej wersji dzieła;
10.4.2. dane identyfikujące materiał (wraz z lokalizacją), który według Użytkownika narusza jego prawa autorskie. Należy przedstawić opis materiału i wskazać adres URL, pod którym dany materiał się znajduje lub inne odnośne informacje umożliwiające jego lokalizację;
10.4.3. imię i nazwisko, adres oraz – ewentualnie – numer telefonu i adres poczty elektronicznej Użytkownika;
10.4.4. oświadczenie Użytkownika stwierdzające, iż przysługują mu prawa autorskie do określonego utworu.
10.5. Detalista zobowiązuje się samodzielnie wydrukować i umieścić w Punkcie Handlowym materiały informacyjne udostępnione przez Usługodawcę, w tym informujące o Usłudze.
10.6. Detalista zobowiązuje się do aktualizacji w Serwisie danych o każdym prowadzonym przez siebie Punkcie Handlowym niezwłocznie po ich zmianie, w tym w szczególności nazwy Punktu Handlowego, adresu Punktu Handlowego, informacji o tym, czy Punktu Handlowy realizuje dostawy, akceptowane formy płatności przy dostawie, godziny otwarcia Punktu Handlowego oraz ogólne i szczegółowe warunki przyjmowania list zakupowych oraz realizacji dostaw. Aktualizacja tych danych wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w szczególności podania prawdziwych i poprawnych danych Punktu Handlowego, stosując się do komunikatów wyświetlanych w Aplikacji.
10.7. Detalista może przypisać do każdego prowadzonego przez siebie Punktu Handlowego numery telefonów i identyfikatory Sprzedawców i wskazanych przez Detalistę w Aplikacji pracowników. Aktualizacja tych danych wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w szczególności podania prawdziwych i poprawnych danych Sprzedawcy, stosując się do komunikatów wyświetlanych w Aplikacji.

11. ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEZ USŁUGODAWCĘ

11.1. Usługodawca świadczy Usługi nieprzerwanie, z zastrzeżeniem przerw technicznych wynikających z konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub serwisowych.
11.2. Usługodawca świadczy Usługi w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności. Świadczenie Usługi wiąże się z zamieszczaniem przekierowań – linków do usług innych podmiotów. Usługodawca odpowiada wówczas wyłącznie za świadczenie Usługi w zakresie zamieszczania odpowiednich linków i nie odpowiada za usługi świadczone przez inne podmioty, a do których linki Usługodawca udostępnia w ramach Usługi.
11.3. Usługodawca ma prawo ingerencji w listy zakupowe i profile Użytkowników, a także inne dane umieszczone przez Użytkowników w Serwisie, jeśli ich zawartość nie jest zgodna z postanowieniami Regulaminu, polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego. Poprzez ingerencję w listy zakupowe, profile Użytkowników, a także inne dane umieszczone przez Użytkowników w Serwisie należy rozumieć między innymi usunięcie tych danych w całości lub części, ich zmianę lub uniemożliwienie dostępu do tych treści Użytkownikowi.
11.4. W przypadku podejrzenia o naruszenie przez Użytkownika Regulaminu lub polskiego prawa, Usługodawca ma prawo zawiesić możliwość korzystania z Usługi oraz podjąć działania mające na celu wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi, w tym poprzez zablokowanie Konta przyporządkowanego do Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników lub osób trzecich, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Ponowienie świadczenia Usługi, w tym odblokowanie Konta jest uzależnione od decyzji Usługodawcy.
11.5. W najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Użytkownika jest wyłączona.
11.6. Usługodawca w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwarancji przydatności treści zawartych w Serwisie przez inne podmioty oraz innych Użytkowników do określonego celu lub zastosowania. W szczególności Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do dokładności, rzetelności, kompletności, stosowności i aktualności tych treści, znaków graficznych, odnośników lub komunikatów zamieszczanych w Serwisie lub przekazywanych za pośrednictwem Serwisu.

12. BEZPIECZEŃSTWO SERWISU

12.1. Dostęp do Aplikacji jest zabezpieczony hasłem dostępu w postaci kodu weryfikującego, który Usługodawca wyśle za pośrednictwem SMS na wskazany przez Użytkownika numer w chwili logowania Użytkownika do Aplikacji. Nadane w ten sposób hasło dostępu powinno być przez Użytkownika chronione i nie powinno być udostępniane innym osobom.
12.2. Zamknięcie Aplikacji, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia bądź wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Aplikacji. Wylogowania należy dokonywać używając właściwego przycisku w menu Aplikacji.
12.3. W przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn urządzenia z zainstalowaną Aplikacją lub za pomocą którego Użytkownik korzystał z Usługi przy użyciu SMS, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia tego faktu Usługodawcy wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej kontakt@emkatwojezakupy.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
12.4. Usługodawca zaleca, aby w przypadku zakończenia korzystania z danego urządzenia przez Użytkownika, przed przekazaniem urządzenia osobie trzeciej usunąć z niego Aplikację poprzez jej odinstalowanie i usunięcie danych Aplikacji.
12.5. Usługodawca informuje, że dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Serwisu i danych Użytkowników. Jednakże Usługodawca wskazuje, że ze względu na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości może zostać ujawniona podatność Aplikacji na określone zagrożenia. Z tego względu Usługodawca zaleca dokonywanie aktualizacji Aplikacji oraz wskazuje, że może od czasu do czasu wydawać komunikaty zawierające zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Aplikacji.

13. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

13.1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usługi przez Usługodawcę.
13.2. Reklamacją może być jakiekolwiek zastrzeżenie lub uwaga dotyczące świadczenia Usługi.
13.3. Usługodawca nie będzie rozpatrywał reklamacji dotyczących działalności Użytkowników w Usłudze.
13.4. Reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej kontakt@emkatwojezakupy.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
13.5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację, chyba że Użytkownik składający reklamację wskazał inny adres, tradycyjny lub elektroniczny, do udzielania odpowiedzi.
13.6. Reklamacja powinna zawierać wszystkie informacje pozwalające na jej rozpatrzenie. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie pozyskanie dodatkowych informacji, Usługodawca podejmie kontakt z Użytkownikiem składającym reklamację w celu ich uzupełnienia.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Umowa zawarta na skutek akceptacji Regulaminu zostaje zawarta na czas nieokreślony i ma charakter zobowiązania ciągłego.
14.2. Świadczenie Usługi przez Usługodawcę podlega prawu polskiemu.
14.3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie w szczególności przepisy:
14.3.1. Kodeksu cywilnego;
14.3.2. Ustawy.
14.4. Dla wszelkich sporów wynikających ze świadczenia Usługi przez Usługodawcę wyłącznie właściwy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
14.5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń przysługuje Detaliście po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
14.6. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat w Aplikacji lub SMS na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, chyba że zmiana Regulaminu nie zwiększa obowiązków Użytkownika lub nie zmniejsza jego uprawnień. W przypadku poinformowania o wprowadzaniu zmiany, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na jej brzmienie, Użytkownik uprawniony jest odinstalować Aplikację lub usunąć Konto.
14.7. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Usługodawcy wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie, niż wskazany w ust. 14.6, powiadomienie o zmianie Regulaminu będzie wskazywać taki krótszy termin, wraz ze wskazaniem przyczyny.
14.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2020 r.